De kiem tra TN chuong I – Dai so 7 (hot-hot) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về De kiem tra TN chuong I – Dai so 7 (hot-hot), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………… Kiểm tra chương I
Lớp:…………………………… Thời gian làm bài 45 phút
Đề ra:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (Từ câu 1 đến câu 15)
Bài 1: So sánh hai số hữu tỉ x và x =
A. x >y; B. x < y; C. x = y; D. x y.
Bài 2: Tính:
A. B. CD
Bài 3: Tính:
A. B. C. D.
Bài 4: Tính:
A. B. C. 0; D
Bài 5: Tìm x, biết: x +
A. xB. xC. xD. x
Bài 6: Tìm x, biết:
A. xB. xC. xD. x0
Bài 7: Kết quả của phép tính: 35 . 34.3 là:
A. 2720; B. 320; C. 39; D. 310.
Bài 8: Kết quả của phép tính: là:
A. B. C. 1; D.
Bài 9: Giá trị của x trong đẳng thức: là:
A. B. C. D.
Bài 10: Giá trị của x trong tỉ lệ thức: là:
A. B. 40; C. -40; D. -20.

Bài 11: Cho và x+y = -42. Tìm x, y.
A. x= 12, y= 30; B. x= 30, y=12; C. x=-12, y=-30; D. x= -30, y=-12.
Bài 12: Kết quả đúng của phép tính: là:
A. -9; B. 9; C. -9 và 9; D.
Bài 13: Nếu thì x3 bằng:
A. 8; B. 64; C.16; D. 4.
Bài 14: Trong các số sau, số nào bằng:
A. B. C. D.
Bài 15: Cho 3 số thực: x= -2,36; y= -2,366; z= -2,3(6). Khi đó:
A. x>y>z; B. x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.