Đề kiểm tra tiết 65 hình học 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra tiết 65 hình học 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và phép công, phép nhân
Sử dụng tính chất của bất đẳng thức về mối liên hệ giữa thự tự và phép cộng, phép nhân

Biết áp dụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để so sánh, chứng minh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4(C5)
1,0đ

1(C9)
1,0đ
5
2,0đ
20%

Chủ đề 2
Bất phương trình một ẩn
Nhận biết được nghiệm của bất phương trình
Biết viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số và ngược lại

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(C1)
0,25đ

4(C6)
1,0đ

5
1,25đ
12,5%

Chủ đề 2
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Nhận biết được bất pt bậc nhất 1 ẩn
-Biết giải bất phương trình
– Bất phương trình tương đương, không tương đương
– Biết giải bất phương trình
– Biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số
– Biết giải bất phương trình
– Biết biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(C2)
0,25đ

2(C3;4)
0,5đ

3(C7;8a)
4,5đ

1(C8b)
1,5đ
7
6,75đ
67,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5đ
15%
6
1,5đ
15%
5
7,0đ
70%
17
10đ
100%

Phòng GD&ĐT Mường Chà
Trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ
Mã: 13-01
Họ và tên:…………………………………..
Lớp:…………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KỲ II
MÔN ĐẠI SỐ KHỐI 8
TIẾT 65
THỜI GIAN: 45 Phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau ?
A. B. C. D.

Câu 2: Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào trong các bất phương trình bậc nhất một ẩn.
A. B. C. D.

Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x >10 là :
A. x > 5 B. x -5 D. x < 10

Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x – 4

Câu 5: Cho a >b. Đánh dấu x vào ô tương ứng trong các câu sau:
STT
Câu
Đúng
Sai

a,
>

b,
-15 a >-15 b

c,
4 – 2a < 4 – 2b

d,
3a – 5 < 3b – 5

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: (2điểm): Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 3x – 2 không âm?
b) Giá trị của biểu thức lớn hơn giá trị biểu thức

Câu 8: (4 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
a) b)

Câu 9: (1điểm): Chứng minh bất đẳng thức: a2 + b2 +2 2(a + b ) .

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.