Đề kiểm tra tiết 19 Hình học 9 có Ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tra tiết 19 Hình học 9 có Ma trận, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Toán ( Hình học ) – Lớp: 9 – Tiết: 19
Năm học: 2011 – 2012
( Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian giao đề )

– Phần 1: Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ

Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Những hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV
Nhận biết được các hệ thức qua hình vẽ
Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác vuông
Vân dụng các hệ thức tính toán các yếu tố còn thiếu trong TGV

Số câu
Số điểm Tỉ
1
1
10%
1
1,5
15%
1
1,5
15%
1
1
10%
4
5điểm=50%

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Hiểu mối liên hệ giữa các tỷ số của các góc phụ nhau, các công thức liên quan
Tính tỷ số lượng giác của góc nhọn, suy ra góc khi biết một TSLG của nó

Số câu
Số điểm Tỉ

1
1,5
15%

1
1
10%
2
2,5điểm=25%

3. 1 số hệ thức giữa cạnh và góc trong TGV, giải TGV.
Nhận biết hệ thức thông qua hình vẽ

Giải được tam giác vuông và vận dụng các kiến thức về đường cao, trung tuyến của tam giác vuông , tính diện tích.

Số câu
Số điểm Tỉ
2
2,5
25%

2
2,5điểm=25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
3,5
35%
2
3
30%

1
1,5
15%

2
2
20%

8
10
100%

– Phần 2: Đề kiểm tra:
Bài 1: (3,5 điểm)
a) Tìm x trên hình vẽ sau

b) Cho , AC= 5cm. Tính AB

c) Tìm x, y trên hình vẽ

Bài 2 : ( 1 điểm ) Tính :
Bài 3 : (4,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm,
BC = 6cm. 1/ Giải tam giác vuông ABC
2/ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.
b/ Tính: EAEB + AFFC
Bài 4: (1 điểm) Biết sin ( = . Tính giá trị của biểu thức: A = 2sin2 ( + 5cos2 (.

Phần 3: Đáp án và biểu điểm:
Câu
Đáp án
Điểm

Bài 1
(3,5 đ)

Bài 2 :
( 1đ )

Bài 3
(4,5 đ)

a) có:
( hệ thức lượng
trong tam giácvuông )
Hay:x2 = 4.9 =36 =>x = 6

b) có:
Theo định nghĩa tỉ số lượng giác
của góc nhọn, ta có:

c) Ta có : 62 = 3.x ( hệ thức lượng
trong tam giácvuông )
=> x = 36 : 3 = 12 (đvđd)
Áp dụng định lý Pitago, ta có :
y2 = 62 + x2 = 62 + 122
= 36 + 144 = 180
y = ≈ 13,4
Tính :
= (cos2200 + sin2200) + (cos2400 + sin2400)
= 1 + 1 =2

Hình vẽ đúng
1/ Giải tam giác vuông ABC
ABC vuông tại A, nên:
CosB =
Do đó:
AC = BCsinB = 6sin600 = cm

2/Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:
a/ Tính độ dài AH và chứng minh EF = AH
AHB vuông tại H nên:
AH = AB.sinB = 3.sin600 = cm Tứ giác AEHF có: (gt) Nên tứ giá AEHF là hình chữ nhật
EF =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.