de kiem tra tiet 14 hinh hoc 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về de kiem tra tiet 14 hinh hoc 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS

ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
MÔN HÌNH HỌC 6
Năm học: 2016 – 2017

Họ và tên:………………………….
Lớp :…………

Điểm
Lời phê

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2đ) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Tia MN và tia My là hai tia đối nhau; B. Tia NM và tia Nx là hai tia đối nhau.
C. Tia MN và tia My là hai tia trùng nhau. D. Tia Mx và tia Ny là hai tia đối nhau.
Câu 2: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì:
A. AM + MB = AB B. MB + BA = MA
C. AM + AB = MB D. AM + MB > AB
Câu 3 : Cho điểm K nằm giữa hai điểm E và F , khi đó
A. Ba điểm E,F,K thẳng hàng B. K nằm ngoài đường thẳng EF
C. Điểm K là trung điểm của EF D. Điểm E,F nằm cùng phía đối với điểm K
Câu 4 : Nếu có EM + EN = MN thì :
A. E Nằm giữa M và N C.Điểm M nằm giữa E và N
B. Điểm N nằm giữa M và E D. Điểm E và N nằm cùng phía với M
Câu 5 : Với ba điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự như hình vẽ thì:

A .Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với C B. AB + AC = BC
C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B D. Hai điểm A và B nằm khác phía đối với C

Câu 6 (0.5 đ ): Có bao nhiêu cách đặt tên cho một đường thẳng?
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 8 đ )

Bài 1 (2đ): a)Vẽ hình theo diễn đạt sau :
Cho hai đường thẳng mn và kh cắt nhau tại O trên tia Om lấy E , tia On lấy C , tia Ok lấy P
b) kể tên các điểm ? đường thẳng ? đoạn thẳng,? Tia ? tia đối nhau ? tia trùng nhau trên hình vẽ
Bài 2 ( 4 đ): Vẽ tia Ax. Trên tia Ax lấy hai điểm Mvà N sao cho AM = 3cm, AN = 9 cm.
Tính độ dài đoạn thẳng MN?
Gọi Ay là tia đối của tia Ax . Lấy điểm B thuộc tia Ay sao cho AB = 3 cm .Tính độ dài đoạn thẳng BN
Trong các điểm A,B,M,N điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng nhận hai tron bốn điểm đó làm đầu mút ? vì sao?
Bài 3 ( 1 đ ): Cho 45 điểm trong đó có đúng 10 điểm thẳng hàng ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng . Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng .Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng .

Hỏi và đáp