de kiem tra theo huong doi mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra theo huong doi mới, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HỮU LIÊN
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN
ĐỀ BÀI KIỂM TRA ĐINH KỲ
Năm học : 2011- 2012

Môn :
Toán (SỐ HỌC)
Lớp :
6

Tiết PPCT
39

Người ra đề :
ĐOÀN NAM HẢI

Tổ chuyên môn
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN

Ma trận nhận thức kiểm tra một tiết

TT
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Số tiết
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Điểm 10

1
Tính chất chia hết của một tổng
3
14
2
29
1

2
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
5
24
3
71
3

3
Ước và bội. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
6
29
2
58
2,5

4
Ước chung và bội chung.Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất
7
33
3
99
3,5

Kiểm tra 45’ (Chương I). Cộng
21

257
10

Ma trận đề kiểm tra một tiết
Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức-Hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

Tính chất chia hết của một tổng
C 1
1

1

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9

C 2a,b
2
C 2c
1

3

Ước và bội. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

C 3a
1,5
C 3b
1

2,5

Ước chung và bội chung.Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất

C 4
3,5

3,5

Cộng
1 1
3
3,5
3
6,5

10

Tổng số câu hỏi tự luận là 7
+ Số câu hỏi mức nhận biết: 01
+ Số câu hỏi mức thông hiểu: 03
+ Số câu hỏi mức vận dụng: 03

BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1. (1 điểm)
Nhận biết một tổng (hoặc một hiệu) chia hết cho một số tự nhiên (hoặc không chia hết cho một số tự nhiên).
Câu 2. (3 điểm)
Điền chữ số thích hợp vào dấu * để một số :
a) Chia hết cho 5.
b) Chia hết cho2.
c) Chia hết cho 9.

Câu 3. (2,5 điểm)
Tìm tập hợp ước của hai số tự nhiên . Tìm giao của hai tập hợp đó.
Chứng tỏ các số đã cho là số nguyên tố hay hợp số.
Câu 4. (3,5 điểm)
Nội dung bài ứng dụng tìm số tự nhiên khi biết số đó là ƯC hoặc BC của ba hay nhiều số.
Chứng minh phép chia hết (hoặc chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau)

TRƯỜNG THCS HỮU LIÊN
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN
Tiết PPCT 39
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: SỐ HỌC 6
(Thời gian làm bài 45 phút)

Câu 1: (1 điểm)
Tổng 20+15 chia hết cho các số nào trong các số sau 2;3;5;35
Câu 2: (3 điểm)
Điền chữ số vào dấu * để được số :
a) Chia hết cho 5.
b) Chia hết cho2.
c) Chia hết cho 9.
Câu 3 : (2,5 điểm)
Tìm tập hợp các Ư(16),Ư(20) và ƯC của chúng.
b) các số sau số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số vì sao? 1205; 101
Câu 4: (3,5 điểm)
Tìm số tự nhiên x biết:
x 4; x 6; x 10; 200 < x < 300.

Hết

TRƯỜNG THCS HỮU LIÊN
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN
Tiết PPCT 39
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: SỐ HỌC 6

Câu
Đáp án
Biểu điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.