Đề kiểm tra T68 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra T68, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS Tôn Thất Thuyết
Lớp : ……… Môn : Toán Thời gian : 45’
Họ và tên : …………………. ……. Mã đề : Đề chẳn
Ngày kiểm tra : Ngày trả bài:
Điểm
Lời phê của giáo viên

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái câu em lựa chọn là đúng nhất ?
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
A. -8 N B. N Z C. 5 Z D. -2 Z
Câu 2: Tập hợp số nguyên nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần?
A. 2; -17; 5; 1; -2; 0 B. -2; -17; 0; 1; 2; 5
C. 0; 1; -2; 2; 5; -17 C. -17; -2; 0; 1; 2; 5
Câu 3: Biểu thức (-2)5 bằng:
A. -10 B. 10 C. 32 D. -32
Câu 4: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức số: 8 – ( 3 – 5 + 48) là:
A. 8 – 3 -5 +48 B. 8 – 3 +5- 48
C. 8 – 3 +5 +48 D.8 + 3 -5 +48
Câu 5: | 30 | bằng :
A. -30 B. 30 C. D. Một đáp án khác
Câu 6: – 3 – 8 bằng :
A. 5 B. 24 C. -11 D. -5
Câu 7: Trong tập số nguyên Z phép tính nào sau đây sai:
A. (-21).(-11) = 231 B. 27.2 = 54
C. (-7).9 = – 63 D. (-33).(-6) = – 198
Câu 8: Kết quả đúng của phép tính: 8 – ( 3 -5 + 48) là:
A. 48 B. 58 C. -38 D. 54
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1 (1.5 đ)Tính :
a) ( -47 ) + ( -53 ) =
(-2 – 4 ) . (-2 + 6 ) =
Câu 2. (1.5 đ)Tính:
a) 5.(-78 + 28) =
b) 25.(- 124) + 124. 25 =
Câu 3 (3 đ) Tìm x Z biết :
a. x – 5 = (8 – 10) b. x – 2 = 8
c. |x – 3| = 7 d. 2. |x – 1| = -7 – 21

Trường : THCS Tôn Thất Thuyết
Lớp : ……… Môn : Toán Thời gian : 45’
Họ và tên : …………………. ……. Mã đề : Đề lẻ
Ngày kiểm tra : Ngày trả bài:
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề : PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái câu em lựa chọn là đúng nhất ?
Câu 1: 1. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
A. 5 Z B. -2 Z C. -8 N D. N Z
Câu 2: Tập hợp số nguyên nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần?
A. 2; -17; 5; 1; -2; 0 B. -2; -17; 0; 1; 2; 5
C. 0; 1; -2; 2; 5; -17 D. -17; -2; 0; 1; 2; 5
Câu 3. Số đối của -20 là :
A. -20 B. 20 C. 2 D. Một kết quả khác
Câu 4. – 3 – 8 bằng :
A. 5 B. 24 C. -11 D. -5
Câu 5. Biểu thức (-2)4 bằng:
A. 8 B. -8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.