Đề kiểm tra Số học 6 (tiết 37 – tuần 13) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra Số học 6 (tiết 37 – tuần 13), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 13 – Tiết 37
SỐ HỌC 6
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Thời gian 45 phút

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
– Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương I .
– Kiểm tra các kỹ năng : thực hiện phép tính, tìm số chưa biết từ một biểu thức, giải bài toán về tính chất chia hết, số nguyên tố, hợp số .
– Áp dụng các kiến thức về ƯCLN, ƯC, BCNN vào bài toán thực tế .
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
– Đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm (4đ) và tự luận (6đ).
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp
Cao

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Chứng tỏ một số hoặc một tổng chia hết cho 3
Nhận biết một số chia hết cho 2, cho 3; cho cả 2, 3, 5 và 9.

Vận dụng viết các số có ba chữ số từ ba chư số cho trước mà chia hết cho 2, cho 3, cho 5; cho cả 2, 3, 5 và 9

Chứng minh (chứng tỏ) một tổng chia hết cho 3

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
60%

1
1,0đ
20%

1
1,0đ
20%
5
3,5
35%

Phân tích một số ra thừa số ng tố

Biết phân tich một số ra thừa số nguyên tố

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5đ
100%

1
0,5đ
0,5%

Ước và bội; ƯCLN, BCNN. Nội dung bài tổng hợp.

Vận dung tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN
Vận dung tìm ƯCLN ->ƯC và BCNN -> BC

Tìm kết quả của bài toán đố thông qua BCNN –>BC + (điều kiện) -> Kết quả.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

4

33,3%
1

33,3%

1

33,3%
6

60%

Tổng Số câu
Tổng Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%
1
0.5
5%
4

20%
2

30%

2

30%
12
10
100%

IV/ ĐỀ KIỂM TRA:
THCS THỊ TRẤN
Họ và tên:…………………………
Lớp: 6/……………………………
TRA 1 TIẾT
Môn: Số học 6 – Tiết (PPC) 37 – Tuần 13
Đề số 1

Điểm
phê của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn đáp án đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2:
A. 12345 B. 123456 C. 54321 D. 123457
Câu 2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3:
A. 12345 B. 54321 C. 34521 D. 12340
Câu 3. Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9:
A. 123456789 B. 9876543210 C. 987654321 D. 1023456789
Câu 4. Kết quả phân tích số 1080 ra thừa số nguyên tố là:
A. 33.3.5.9 B. 2.23.4.5 C. 22.33.5 D. 23.33.5
Câu 5. Số nào sau đây là bội chung của 4 và 6?
A. 2 B. 12 C. 16 D. 18
Câu 6. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30?
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 7. Cho a = 22.3.52 và b = 23.32.5.7. Khi đó BCNN(a,b) là:
A. 2.3.5 B. 22.3.5 C. 22.3.5.7 D. 23.32.

Hỏi và đáp