Đề kiểm tra Số học 6- Chương I(M/trận,Đ/án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra Số học 6- Chương I(M/trận,Đ/án), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG I
SỐ HỌC 6

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tính chất chia hết của một tổng
Biết được một tổng đã cho chia hết cho số nào.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
5%

1
0,5 điểm
5%

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
Nhận biết số nào chia hết, không chia hết cho 2, 3, 5, 9.
Ghép được các chữ số trong 4 chữ số cho trước, để được số có 3 chữ số chia hết cho 9, chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5..

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%

2
2 điểm
20%

5
3,5 điểm
35%

Số nguyên tố, hợp số.
Nhận biết được số nguyên tố, hợp số.

Dựa vào ước của một số nguyên tố để tìm số chưa biết (Tìm x).

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
5%

1
1 điểm
10%
2
1,5 điểm
15%

Ước và bội, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN.
Nhận ra tất cả các ước của một số.

Tìm được ƯCLN rồi suy ra ƯC của hai số. Vận dụng cách tìm BCNN để giải một bài toán đố liên quan.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
5%

2
4 điểm
40%

3
4,5 điểm
45%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3 điểm
30%

2
2 điểm
20%

2
4 điểm
40%

1
1 điểm
10%
11
10 điểm
100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: SỐ HỌC 6
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 39 Tuần 13 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Tập hợp là tập hợp tất cả các ước của số:
A) 6 B) 12 C) 24 D) 36
Câu 2 : Số có chữ số tận cùng là các số chẵn thì chia hết cho:
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
Câu 3 : Số có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho:
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9
Câu 4 : Khẳng định nào sau đây sai ?
A) Số 2 là số nguyên tố B) Có 4 số nguyên tố bé hơn 10
C) Số 1 chỉ có một ước số D) Số 47 là hợp số.
Câu 5 : Số nào trong các số sau đây chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ?
A) 450 B) 315 C) 999 D) 2010
Câu 6 : Tổng: 3.5.7.9 + 200 chia hết cho số nào sau đây ?
A) 9 B) 7 C) 5 D) 3
II – TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1 : (2 điểm) Dùng ba trong bốn chữ số 0, 3, 4, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:
a/ Chia hết cho 9.
b/ Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5.
Bài 2 : (2 điểm) Tìm ƯCLN và ƯC của các số 56, 140.
Bài 3 : (2 điểm) Học sinh lớp 61 khi xếp hàng 2, hàng 3 và hàng 4 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 45. Tính số học sinh của lớp 61.
Bài 4: (1 điểm) Tìm x ( N biết 997 chia hết

Hỏi và đáp