đề kiểm tra số học 6 chương 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề kiểm tra số học 6 chương 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HỌ VÀ TÊN :…………………………… KIỂM TRA MỘT TIÉT
LỚP : 6/ ………………………… MÔN SỐ HỌC 6
Điểm
Lời phê của giáo viên

Câu 1 :(2đ) Điền số thích hợp vào ô trống

a
3
-12

-1

b
-4
-8
-2

a+ b

-3
-6

Câu2 : Điền từ đúng (Đ) sai ( S ) vào sau mỗi câu (1đ)
a = -(-a)
a N thì (-a) là số nguyên âm
Câu 3 : (2đ) Thực hiện phép :
a) 127 – 18 .( 5+4) b) 4 . 5- 3 (24 – 9 )
Câu 4: ( 2đ) Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn
a) -2 < x < 4 b) / x/ < 4
Câu 5 : (2đ) Tìm x thuộc z , biết :
a) 2x – 32 = 8 b) / x -2 / = 5
Câu6 : Cho M = -24
Tìm các ước của M
Tìm tổng các ước của M
Bài Làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HỌ VÀ TÊN :…………………………… KIỂM TRA MỘT TIÉT
LỚP : 6/ ………………………… MÔN SỐ HỌC 6
Điểm
Lời phê của giáo viên

Câu1 : Thực hiện phép tính (3đ)
125 – (-75) + 32 – ( 48+32)
(27 +65) + (346 -27 – 65 )
3. (-4)2 + 32 . 28 – (- 200)
Câu2:(2đ) Tìm x , biết ( x thuộc z )
a) x – 25 = -17 b) 2x – (-3) = 7
c) / x+4/ = 5 d) / x -8/ = 0
Câu 3 : (1đ) Tìm tất cả các ước của – 18
Câu 4 : (1đ) Tìm tổng các số nguyên x , biết :
a) -8 < x < 7 b) /x/ < 4
Câu 5 : (2đ) Thực hiện phép tính :
a) 127 – 18 .( 5+4) b) 4 . 5- 3 (24 – 9 )
Câu 6 : (1đ) Tính giá trị của biểu thức : 3 (x2 + y2 ) , biết x = 6 , y = -8
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.