De kiem tra So hoc 6 (2 de) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De kiem tra So hoc 6 (2 de), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………….
Lớp 6
Đề kiểm tra: 45 phút
Môn: Số học

Ngày …. Tháng … năm 2009
Điểm

I, Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
a, 33 . 32 bằng A. 36 B. 96 C. 35 D. 95
b, 55 : 5 bằng A. 56 B. 54 C. 254 D. 14
c, 22 . 32 bằng A.34 B. 64 C. 36 D. 24
Câu 2: Cho tập hợp M= 1;3;5;7;9;…99
a, Số phần tử của tập M là:
A. 49 B. 48 C. 50 D. 51
b, Tổng các phần tử của tập hợp M là:
A. 2500 B. 2000 C. 5000 D. 3500
II, Tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1: ( 3,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a, 81+243+19 b, 23 .17 -23 .14 c, 60- [50-(4-1)3]
Câu 2: ( 2 điểm) Tìm x biết.
a, x – 17 = 113 b, 2x + 15 =125
Câu 3: ( 1 điểm) Tìm hiệu của số tự nhiện lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số
Câu 4: ( 0.5 điểm) So sánh 3100 và 10.398
Bài làm :

Họ và tên:………………………….
Lớp 6
Đề kiểm tra: 45 phút
Môn: Số học

Ngày …. Tháng … năm 2009
Điểm

I, Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
a, 33 . 32 bằng A. 96 B. 35 C. 36 D. 95
b, 55 : 5 bằng A. 254 B. 54 C. 14 D. 56
c, 22 . 32 bằng A. 36 B. 24 C. 34 D. 64
Câu 2: Cho tập hợp M= 1;3;5;7;9;…99
a, Số phần tử của tập M là:
A. 50 B. 48 C. 51 D. 49
b, Tổng các phần tử của tập hợp M là:
A. 2000 B. 2500 C. 3500 D. 5000
II, Tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1: ( 3,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a, 71+245 +29 b, 33 .19 -33 .15 c, 50- [30-(5-1)2]
Câu 2: ( 2 điểm) Tìm x biết.
a, x – 27 = 105 b, 3x + 12 =111
Câu 3: ( 1 điểm) Tìm hiệu của số tự nhiện lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số .
Câu 4: ( 0.5 điểm) So sánh 339 và 1121
Bài làm :

Đáp án và biểu điểm
I, Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Câu 1: a, C b, B c, C
Câu 2: a, C b, A
II, Tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1: ( 3.5 điểm)
a, (81+19) +243 =100+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.