Đề kiểm tra số 6-Tiết 39 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra số 6-Tiết 39, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6
Họ tên:………………………..
Lớp: 6C

Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

ĐỀ SỐ 1

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số 200 có số lượng các ước là ?
A. 10 B. 12 C. 6 D. 9
Câu 2: Kết quả phép tính ( 15 – 11)2 + 20 : 4 là :
A. 21 B. 9 C. 6 D.Cả A, B, C đều sai
Câu 3: ƯCLN ( 112, 84, 200) bằng :
A. 6 B. 8 C. 4 D. 12
Câu 4: ƯC ( 36,54,60) là :
A. 1; 2; 4; 6; 8 B. 1; 3; 4; 6 C. 1; 2; 3 D. 1; 2; 3; 6
Câu 5: BCNN ( 12, 8, 30) là :
A. 240 B. 110 C. 120 D. Một kết quả khác
Câu 6: BC (5,6,4 ) là :
A. 0; 40; 80;120; … B. 0; 60; 120; … C.0; 30; 60; … . D.0; 50; 100; …
Câu 7: Các số nguyên tố cùng nhau là :
A. 21 và 27 B. 207 và 33 C. 14 và 25 D. 2 và 130
Câu 8: x BC ( 2,3,4) và 20 < x < 30 thì x bằng :
A. 26 B. 28 C. 24 D. Không có giá trị nào
II/TỰ LUẬN (8 điểm):
Bài 1:
a)Thực hiện phép tính:
320 : 2. 32 + ( 12 : 3.4 – 13) – 11
b) Tìm x biết: 15 – 2 ( 3x + 1) = 92- 42 . 5
Bài 2: Thay a, b bằng các chữ số thích hợp để số n = 5a3b vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 6.
Bài 3: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 100 đến 200 em. Khi xếp hàng 5, 8, 12 thì đều thiếu 2 em mới đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?
Bài 4: Chứng tỏ rằng 3n + 2 và 5n+ 3 là hai số nguyên tố cùng nhau ( với n là số tự nhiên).

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6
Họ tên:………………………..
Lớp: 6C

Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

ĐỀ SỐ 2

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số 180 có số lượng các ước là ?
A. 16 B. 9 C. 18 D. 4
Câu 2: Kết quả phép tính ( 17 – 12 )2 + 20 : 5 là :
A. 20 B. 9 C. 29 D.Cả A, B, C đều sai
Câu 3: ƯCLN ( 100, 120, 165) bằng :
A. 6 B. 5 C. 4 D. 15
Câu 4: ƯC ( 32, 40, 20) là :
A. 1; 2; 4; 6; 8 B. 1; ; 4; 6 C. 1; 2; 4 D. 1; 2; 3; 6
Câu 5: BCNN ( 18, 8, 30) là :
A. 360 B. 180 C. 240 D. Một kết quả khác
Câu 6: BC (3,6,4 ) là :
A. 0; 20; 40;60; … B. 0; 12; 24; 36; … C.0; 30; 60;90; … . D.0; 50; 100; …
Câu 7: Các số nguyên tố cùng nhau là :
A. 21 và 30 B. 105 và 39 C. 2 và 122 D. 10 và 27
Câu 8: x ƯC ( 225, 45,135) và 10 < x < 20 thì x bằng :
A. 12 B. 15 C. 18 D. Không có

Hỏi và đáp