Đề kiểm tra SH 6-CHII (8đề-M/trận,Đ/án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra SH 6-CHII (8đề-M/trận,Đ/án), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận thiết kế đề kiểm tra

Chủ đề
Nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập hợp số nguyên
C1,3,5
1,5

C2,4,6
1,5

3

Cộng,trừ, Nhân, chia số nguyên

C1,2,4
5

5

Bội ước số nguyên

C3
2

2

Tổng

1,5

1,5

7

10

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: SỐ HỌC 6
ĐỀ SỐ 2 (Tiết 68 Tuần 23 theo PPCT)

Họ và tên: ………………………………
Lớp : ………..
Điểm
Lời phê của Thầy

TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: Cách viết nào sau đây không đúng?
A. 9 ( N B. (9 ( Z C. -9 ( N D. 9 ( Z
Câu 2: Giá trị tuyệt đối của a kí hiệu là(a(. Câu nào sau đây đúng:
A. (a( ( 0 B. (a( = (a C. (a( = 0 D. (a( = a
Câu 3: Số nguyên âm lớn nhất là số:
A. Không có số nguyên âm lớn nhất B. Giá trị tuyệt đối của số đó lớn nhất
C. Giá trị tuyệt đối của số đó nhỏ nhất D. (1
Câu 4: Nếu a ( b + x = 0 thì:
A. x = a ( b B. x = b ( a C. x = a + b D. x = (a ( b
Câu 5: Số đối của 27 là:
A. -27 B. 27 C. (27( D. (-27(
Câu 6: Khi a 0 ta có:
A. a.b 0 C. b2 > 0 D. Cả 3 đều đúng
TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1 : (2 điểm) Thực hiện phép tính :
a) (-17) + (-30) b) (-20) + 20 . 5

Câu 2: (2 điểm) Tìm số nguyên biết :
a) 12 = 24 b) 2 – (-15) = 17

Câu 3 : (2 điểm)
a) Viết tập hợp A các số nguyên là ước của 6?

b) Tìm năm bội của -22

Câu 4 : (1đ) Tìm tất cả các số nguyên thỏa mãn : -5 < < 5, rồi tính tổng của chúng.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
(Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

C
A
D
B
A
D

TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1: Thực hiện phép tính: (2đ)
a) (-17) + (-30) = -47 (1,5đ)
b) (-20) + 20.5
= (-20) + 100 (0,25đ)
= 80 (0,25đ)
Câu 2 : Tìm số nguyên x biết : (2đ)
a) 12 = 24
= 24 : 12 (0,5đ)
= 2 (0,5đ)
b) 2 – (-17)= 15
2 + 15= 17 (0,25đ)
2 = 17 – 15 (0,25đ)
2 = 2 (0,25đ)
= 1 (0,25đ)
Câu 3: ( Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.