Đề kiểm tra môn hình học 9.Chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra môn hình học 9.Chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra hình 9 – chương i
A.Mục tiêu:
Kiến thức : Kiểm tra viẹc nắm kiến thức trong chương
Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính toán , chứng minh, vẽ hình
Tư duy, thái độ: Phát triển năng lực tư duy logíc, tính cẩn thận chính xác, tính độc lập

BMa trận đề

Tỉ trọng câu
hỏi/điểm

Lĩnh vực nội dung
Cấp độ tư duy

Tổng số

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hệ thức về cạnh và đường cao
3
0,75

2
4,25
5
5

Tỉ số của góc nhọn
2
0,5

1
0,25

1
2
4
2,75

Hệ thức về cạnh và góc
2
0,5

2

1,75
4

2,25

Tổng
7 1,75

1
0,25

5
8
13
10

C.Đề bài
I.Trắc nghiệm 🙁 2 điểm )
Câu 1: Trên hình 1, tam giác ABC vuông ở A AH BC .Độ dài đoạn thẳng AH bằng
: A
A/ 6 B/ 6,5 Hình 1
C/ 5 D/ 4,5 x

B 4 H 9 C
Câu 2: Trong hình 1, độ đai cạnh AB bằng
:A/ 13 B/ 3 C/ 2 D/ Đáp án khác
Câu 3: Cho MNP vuông tại M, đường cao MH, hệ thức nào sau đây là không đúng?
A. MH2 = HN.HP B. MP+MN=MH+NP
C. MN2+MP2=NP2 D.
Câu 4: Trong các câu sau , câu nào sai : Cho góc nhọn :
A. A . 0 < Sin< 1 B. Sin 2= 1 + Cos 2 C. Tan= D. Sin= Cos( 900 – )
Câu 5: . Giá trị biểu thức cos2270 + cos2100 +cos2630 + cos2 800 bằng
A.3 B. 2 C.1 D. Đáp án khác

Câu 6: Xếp các tỉ số lượng giác từ nhỏ đến lớn: sin20o, sin60o, cos40o, cos 80o
A. sin53o, cos78o, cos68o, sin78o C. Cos40o, sin40o, cos70o, sin70o
B. cos80o, sin80o, cos40o, sin40o D. sin60o, cos40o, sin20o, cos80o
Câu 7: Một cột điện có bóng dài trên mặt đất là 7,5 m .Các tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 420 . Chiều cao của cột đèn là ( chính xác đến 0,1 )

A . 6,8m B. 6,7m C. 7m D. 6m
Câu 8: . ABC vuông tại C. Có SinA =1/3thì tanB bằng:
A. B. 2 C. D.

II. Tự luận 🙁 8 điểm ) A
Bài 1:Tìm x và số đo góc B trong hình vẽ sau:
A
Tim x và tam giác ABC. 2 2 4

B C
H
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A ,đường cao AH . Gọi M và N là hình chiếu của H lên AB và AC . Biết AB = 3AC và BC = 6cm
a) Tính AB, AC , BH ( làm tròn đến hàng đơn vị )
b) Chứng minh : AM. AB = NA . AC , từ đó suy ra AMN ACB
c) Chứng minh : AH3 = BC . AM . NA
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC và trung tuyến AM, biết Chứng minh rằng: cos

Hỏi và đáp