de kiem tra ki I+II 6 moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kiem tra ki I+II 6 moi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ I
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút

I. Đề bài:
Câu 1: (2 điểm). Thực hiện phép tính.

a) 1125 : 32 + 43.125  125 : 52.
b) 12: 390 : [ 500 – ( 125 + 35 . 7 )]

Câu 2: (2 điểm).Tìm số tự nhiên x biết.
a) ( x – 10 ) . 20 = 20
b) ( 3x – 24) . 73 = 2 . 74
Câu 3: (1 điểm) Tìm số đối của mỗi số nguyên sau:
-6 ; 4 ; !-7! ; -(-5)
Câu 4: (1 điểm ) Tính nhanh:
(25 + 51) + (42  25  53  51).

Câu 5: (2 điểm) Hai bạn Hoa và Hồng cùng học một trường ở hai lớp khác nhau. Hoa cứ 10 ngày lại trực nhật, Hồng cứ 15 ngày lại trực nhật, lần đầu cả hai các bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai các bạn lại cùng trực nhật.
Câu 6: (2 điểm)
Cho đoạn thẳng AC dài 7cm. Điểm B nàm giữa A và C sao cho BC = 4cm .
a) Tính AB?
b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 7cm. So sánh AB và CD?

II. Đáp án + Biểu điểm
Câu 1: (2 điểm)
a) 1125 : 32 + 43.125  125 : 52 = 1125 : 9 + 64 . 125 – 125 : 25
= 125 + 8000 – 5 ( 0, 5đ)
= 8120 ( 0, 5đ)
b) 12: 390 : [ 500 – ( 125 + 35 . 7 )]
= 12 : 390 : [ 500 – 370 ]
= 12 : 390 : 130 ( 0, 5đ)
= 12 : 3
= 4 ( 0, 5đ)
Câu 2: (2 điểm)
a) ( x – 10 ) . 20 = 20
x – 10 = 1 => x = 11 (1 đ )
b) ( 3x – 24) . 73 = 2 . 74
3x – 24 = 2 . 74 : 73
3x = 14 + 24 ( 0, 5 đ )
3x = 30 => x = 10 ( 0, 5 đ )
Câu 3: (1 điểm)
Số đối của các số nguyên đã cho là 6 ; -4 ; -7 ; -5 (1 đ )
Câu 4:( 1 điểm) (25 + 51) + (42  25  53  51)
= 25 + 51 + 42 -25 – 53 -51 ( 0, 5 đ)
= ( 25 – 25 ) + ( 51 – 51 ) + 42 – 53 = – 11 ( 0, 5 đ )
Câu 5: (2 điểm)
Gọi số ngày gần nhất hai bạn đọc trực nhật cùng nhau là a ( a ( N* ) (0,5đ)
Theo bài ra ta có: a 10 ; a 15 và a nhỏ nhất (0,5đ )
Vậy a là BCNN ( 10; 15 ) =>a = 30 (0,5đ)
=>vậy sau ít nhất 30 ngày thì hai các bạn cùng trực nhật. (0,5đ)

Câu 6: (2 điểm) Cho AC =7cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 4cm .

| | | |
A B C D

a) CB < CA (vì 4cm < 7cm ) (0,5 đ)
nên AB = AC – BC = 7 – 4 = 3 ( cm ) . Vậy AB = 3 cm ( 0,5 đ)
b) BC < BD (vì 4cm < 7cm ) (0,5 đ)
nên CD = BD – BC = 7 – 4 = 3 ( cm ) . Vậy AB = CD ( 0,5 đ)

Đề kiểm tra học kỳ II
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút

I. Đề bài:
Câu 1: (2 điểm).Tìm x biết.
a)

b)
Câu 2: (2 điểm) Tính nhanh:

A =

Câu 3: (2 điểm)
Lớp 6A có 48 học sinh số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh của lớp. Số học sinh trung bình bằng 30% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.Tính số học sinh mỗi loại của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.