De kiem tra HKI Toan 6 co Ma tran va dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về De kiem tra HKI Toan 6 co Ma tran va dap an, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 15/12/2013
Ngày giảng: /12/2013

Tiết 57 ( Số học) + tiết 13 ( HìnH học) : Kiểm tra viết học kỳ I
A. mục tiêu:
– Kiến thức :
+ Kiểm tra kiến thức và kỹ năng học sinh đã đạt được đối với bộ môn Toán 6 trong học kỳ I vừa qua.
+ Kiểm định chất lượng dạy và học môn Toán 6 trong năm học 2009-2010 và yêu cầu đánh giá học sinh.
– Kĩ năng : Rèn kĩ năng thực hành áp dụng chính xác nhanh nhẹn và khoa học.
– Thái độ : Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong thi cử kiểm tra.
B. chuẩn bị

I. Ma trận

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Các phép toán, tính chất các phép toán trong N,Z
Tập hợp N, tập hợp Z
Thực hiện phép toán trên N, Z
Vận dụng được tính chất phép toán thực hiện phép tính nhanh trên Z,N
Bài tập liên quan đến giá trị tuyệt đối, tính toán cấp độ cao

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5 =
(5%)
5
2,5 =
(25%)
2
1,0 =
(20%)
2
1,5 =
(5%)
10
5,5 đ = 45%

2. Phép chia hết trong N

Số nguyên tố, hợp số, hai số nguyên tố cùng nhau, tính chất
chia hết

Số câu
Số điểm Tỉ lệ%

2
2 = (20%)

2
2,0 đ= 20%

3. Đoạn thẳng
Nhận biết điểm nằm giữa; trung điểm của đoạn thẳng
Vẽ hình
Tính độ dài đoạn thẳng; Chứng minh điểm nằm giữa; chứng minh trung điểm của đoạn thẳng

Số câu
Số điểm Tỉ lệ%
1
0,5 =
(5%)
2
2,0 =
(20%)

3
2,5 đ
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ%
1
0,5
5%
6
3 điểm = 30%
6
5,0 điểm =
40%
2
1,5 điểm =
15%
15
10 đ =
100%

II. Đề bài và điểm số
Bài 1 ( 1 điểm) Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử, rồi tính tổng của tất cả các phần tử đó :
A = .
Bài 2 (2 điểm): Tổng hiệu sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không?
a) A = 1125 + 1635.
b) B= 5436 – 9324.
Bài 3 (2 điểm): Thực hiện các phép tính sau:
a) 28.64 + 36.28; b) 5.42 – 27:32;
c) 15.22 – (4.32 – 236); d) 2 + (-4) + 6 + (-8) + 10 + (- 12 ).
Bài 4 ( 1,5 điểm): Tìm số nguyên x, biết:
a) 7 + x = 8 – (-7);
b) = 2013;
c) ( x – 2 ).3 = 60.
Bài 5 :(2,5 điểm): Cho tia Ax. Trên tia Ax lấy 2 điểm B và M sao cho AB = 12 cm, AM = 6 cm
a) Tính độ dài BM ?
b) Gọi N là trung điểm của BM. Tính độ dài AN ?
Bài 6 (1 điểm): Tính tổng M = (-1) + 2 + (-3) + 4+ (-5) +6 +…+ (-4025)+ 4026

c. Đáp án và thang điểm:
Bài
Nội dung cần đạt
Điểm

Hỏi và đáp