De kiem tra HKI năm 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về De kiem tra HKI năm 2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 6
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Các phép tính với số tự nhiên

Hiểu rõ các tính chất của phép cộng, phép nhân và làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để thực hiện tính nhanh 1biểu thức
Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân và làm thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa với các số tự nhiên để giải bài toán tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Số câu: 1
Số điểm: 1,0

Số câu: 3
2,5 điểm =2,5 %

2. Tính chia hết , ước và bội

Biết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5 ( hoặc cho 3, cho 9 )

Vận dụng các kiến thức về bội và ước , về BC và ƯC để tìm ƯC và BC

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1,0

Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Số câu : 2
2,5 điểm = 25 %

3. Cộng trừ số nguyên

Hiểu được các tính chất của phép cộng số nguyên để thực hiện tính nhanh
Vận dụng được các tính chất của phép cộng số nguyên để thực hiện tính nhanh và giải để bài toán tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu:1
Số điểm: 1,0
Số câu: 1
Số điểm: 1,0

Số câu: 2
2 điểm= 20 %

4. Đoạn thẳng

Biết khái niệm đoạn thẳng

– Vận thành thạo đẳng thức về điểm nằm giữa để tính độ dài đoạn thẳng.
– Vận dụng được định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng để chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1,0

Số câu: 2
Số điểm: 2,0

Số câu: 3
3 điểm= 3,0 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 2
20 %
Số câu: 3
Số điểm: 2,5
25 %
Số câu: 5
Số điểm: 5,5
55 %
Số câu: 10
10 điểm
100%

ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN 6
NĂM HỌC 2011- 2012
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian chép đề)

I- LÝ THUYẾT
Câu 1: (1,0 điểm) Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5.
Câu 2: (1,0 điểm) Đoạn thẳng AB là gì ? Vẽ hình minh họa.
II- BÀI TẬP
Câu 3: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính
a/ 18 : 32 + 5 . 23
b/ ( -12 ) + 42
c/ 53. 25 + 53 .75
Câu 4: (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết
a/ 6x – 36 = 144 : 2
b/ 2x + 25 = 65
Câu 5: (1,5 điểm)
Tìm ƯCLN (126; 210; 90)
Câu 6: (2,0 điểm)
Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó.
Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm.
a/ Trong 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng OG. Từ đó cho biết điểm O có là trung điểm của
đoạn thẳng EG không ?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TOÁN 6

CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Cấu 1
Phát biểu đúng 3 dấu hiệu chia hết .
1,0

Cấu 2
Phát biểu đúng định nghĩa .
Vẽ được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.