Đề kiểm tra hình và số học chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra hình và số học chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………

Lớp: 6…

Thứ 7 ngày 24 tháng 11 năm 2012

Kiểm tra: 1 Tiết.
Môn: hình học
Điểm

Đề bài
Câu 1. Cho hình vẽ bên. Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:

M a;
M c;
N ;

N b;
P c;
c.

Câu 2. Trên đường thẳng a lấy 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có mấy đoạn thẳng? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?
Câu 3. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Biết AB = 6cm; AM = 2m. Tính độ dài BM.
Câu 4. Điểm A, B thuộc tia Ox và OA = 4cm; OB = 8cm như hình vẽ sau.

So sánh OA và AB.
Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên: ………………………

Lớp: 6…

Thứ .. ngày … tháng 11 năm 2012

Kiểm tra: 1 Tiết.
Môn: Đ ẠI S Ố
Điểm

Đề bài
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:
A = 5. 33 – 38: 36 ; B = 1449 –
Câu 2. Tìm số tự nhiên x, biết:
a) x – 20 = 10 b) 9.x – 6 = 30 c) 2.( 3x – 8 ) = 16 : 23
Câu 3: Tìm ƯCLN và ƯC của các số 360 ; 324.
Câu 4: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em. Tính số học sinh khối 6 của trường đó. Biết rằng nếu xếp hàng 30 em hay 45 em đều vừa đủ.
Câu 5: Tìm các số tự nhiên a và b biết: a.b = 360 và BCNN(a,b) = 60
Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp