Đề kiểm tra hình học 8 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra hình học 8 chương I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45’ – HÌNH HỌC 8 (Tháng 11/2017)
Họ và tên:………………………………
Lớp:……. Điểm:……………
I/. Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn câu đúng
1/. Một hình thang có đáy lớn dài 10cm, đáy nhỏ dài 6cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:
A. 9cm B. 8cm C. 7cm D. 6cm
2/. Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng 4cm và 6cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng:
A. 8cm B. C. 9cm D.
3/. Hình thang cân ABCD (AB//CD), có Â = 700. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. góc C = 1100 B. góc B = 1100 C. góc C = 700 D. góc D = 700
4/. Tổng 4 góc của một tứ giác bằng:
A. 900 B. 1800 C. 3600 D. 7200
5/. Cho tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết BC = 20cm, độ dài cạnh MN bằng:
A. 40cm B. 30cm C. 20cm D. 10cm
6/. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình nào sau đây?
A. Hình thang cân B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật D. Hình thoi.
II/. Tự luận: (7đ)
7/. Cho tam giác ABC. Gọi E, F, D lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.
a) Tính độ dài đoạn thẳng EF, biết BC = 10 cm.
b) Chứng minh tứ giác BEFD là hình bình hành.

8/. Cho tam giác ABC ( Â = 900 ), AM là trung tuyến. Biết AB = 3cm, AC = 4cm.
a). Tính độ dài cạnh BC và AM.
b). Gọi D là điểm đối xứng với A qua M. Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
c). Gọi E là điểm đối xứng với M qua AC. Chứng minh tứ giác AMCE là hình thoi.
d). Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCE là hình vuông?
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp