đề kiểm tra hinh hoc 6 co ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về đề kiểm tra hinh hoc 6 co ma trận, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
HÌNH HỌC 6 – NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường thẳng đi qua hai điểm, tia.
-Nhận biết kí hiệu điểm thuộc, không thuộc 1 đường thẳng. -Xác định được điểm nằm giữa 2 điểm.
-Khẳng định được vì sao một điểm nằm giữa hai điểm.
– Vẽ được các điểm trên một tia.

-Xác định được số đường thẳng đi qua 2 điểm.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

1
0,5 điểm
5%
1
3 điểm
30%

1
0,5 điểm
5%

5
5 điểm
45%

2.Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, khi nào thì AM + MB = AB ?

Tính được độ dài của một đoạn thẳng.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%
1
2 điểm
20%

2
2,5 điểm
30%

3.Trung điểm của đoạn thẳng.
Nhận ra được điều kiện để một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng.

Chứng minh một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng
Chứng minh được đẳng thức đoạn thẳng.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
5%

1
1 điểm
10%

1
1 điểm
10%
3
2,5 điểm
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%

1
0,5 điểm
5%
1
3 điểm
30%
1
0,5 điểm
5%
2
3 điểm
30%
1
0,5 điểm
5%
1
1 điểm
10%
10
10 điểm
100%

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS Nguyễn Trường Tộ MÔN: HÌNH HỌC 6
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 14 Tuần 14 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
1. Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là:
A. B. C. D.
2. Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
A. Điểm M nằm giữa A và N B. Điểm A nằm giữa M và N
C. Điểm N nằm giữa A và M D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
3. Số đường thẳng đi qua hai điểm S và T là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số
4. L là một điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết IL = 2cm, LK = 5cm. Độ dài của đoạn
thẳng IK là:
A. 3cm B. 2cm C. 5cm D. 7cm.
5. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A. IM = IN B.
C. IM + IN = MN D. MN = 2 IN
6. Cho 100 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng.Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ?
A. 10000 B.9900 C. 5000 D.4950
II/ TỰ LUẬN :(7 điểm)
Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 6cm.
Điểm M có nằm giữa O và N không ? Vì sao?
Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Điểm M có phải là trung điểm của ON không ? Vì sao ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.