DE KIEM TRA HINH CHUONG I- 4 DE – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DE KIEM TRA HINH CHUONG I- 4 DE, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS Phạm Văn Đồng

ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
MÔN HÌNH HỌC 6
Năm học: 2010 – 2011…

Họ và tên:………………………….
Lớp :…………

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 (0.5 đ): Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Tia Ea và tia Fb là hai tia đối nhau; B. Tia Ea và tia Eb là hai tia đối nhau.
C. Tia Ea và tia Eb là hai tia trùng nhau. D. Tia EF và tia Fb là hai tia trùng nhau.
Câu 2 (0.5 đ): Có bao nhiêu cách đặt tên cho một đường thẳng?
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 3 (0.5 đ): Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:
A. BA + BC = BC B. BA + AC >BC
C. BA + AC = BC D. BA + AC < AB

Câu 4 (0.5 đ ): Để đặt tên cho một đoạn thẳng người ta thường dùng :
A. Hai chữ cái thường C.Một chữ cái in hoa và một chữ cái thường
B. Hai chữ cái in hoa D. Cả 3 cách đều sai
Câu 5 (0.5 đ ): Với ba điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự như hình vẽ thì:

A .Hai điểm A và B nằm khác phía đối với C B. AB + AC = BC
C. Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với A D. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B

Câu 6 (0.5 đ ): Lấy 4 điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 đ )

Bài 1 ( 2 đ ): Cho ba điểm A, O , B không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng OB, Vẽ đoạn thẳng AB, vẽ tia AO.
Bài 2 ( 4 đ ): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 4 cm.
Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Tính độ dài đoạn thẳng AB?
Chứng minh rằng điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB?
Gọi K là trung điểm của OA . So sánh KB và
Bài 3 ( 1 đ ): Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB, M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B,
M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B,…. M2003 là trung điểm của đoạn thẳng M2002B, biết M2003B = 1 Cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM2003
BÀI LÀM
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ) :

Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

Đáp án

PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)

Hỏi và đáp