Đề kiểm tra hình 8- Tiết 25 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra hình 8- Tiết 25, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 9/11/2009
Tiết 25 đề kiểm tra 45 phút (Lớp 8C)
Môn: Hình học 8 năm học 2009-2010
Ngày kiểm tra: 20/11/2009
A. Ma trận đề kiểm tra:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hình thang
1- 0.25

1- 0.25

Hình bình hành
2- 0.5

1- 0.25
1- 2.0

Hình chữ nhật
2- 0.5

1- 0.25

1- 2.0

Hình thoi
1- 0.25

1- 0.25

1- 2.0

Hình vuông
2- 0.5
1- 1.0

Tổng
8 – 3.0
5 – 3.0
2 – 4.0

B. Đề kiểm tra
I. Phần trắc nghiệm(3 điểm)
Bài1:(2đ). Các khẳng định sau đúng hay sai? (Đánh dấu x vào ô tương ứng)
Khẳng định
Đúng
Sai

Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

Tứ giác có ba góc vuông là hình bình hành

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

Hình vuông cũng là một hình bình hành

Hình bình hành có hai trục đối xứng

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình vuông

Hình thang cân có hai góc kề một cạnh bên bằng nhau là hình chữ nhật

Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi

Bài2(1đ). Mỗi tứ giác sau đây là hình gì? (Điền vào chỗ chấm)

Hình vẽ

Tên hình
…………………
…………………….
………………..
………………….

II. Phần tự luận(7 điểm)
Bài3: Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
(2đ). Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành
(2đ). Nếu AC = BD thì MNPQ là hình gì? Vì sao?
(2đ). Nếu AC BD thì MNPQ là hình gì? Vì sao?
(1đ). Tứ giác ABCD phải thỏa mãn điều kiện nào để MNPQ là hình vuông? Vì sao?

c. Đáp án Và BIểU CHấM
Bài1:(2đ). Bài2(1đ).

Đúng
Sai
Điểm

x
0.25

x

0.25

x

0.25

x

0.25

x
0.25

x
0.25

x

0.25

x
0.25

Bài 3 :
a/ C/m MN//QP (cùng//AC) cho 0.75đ
MQ//NP (cùng//BD) cho 0.75đ
Suy ra MNPQ là hình bình hành cho 0.5đ
b/ MN=1/2AC, MQ= 1/2 BD
mà AC=BD =>MN=MQ cho 1.5đ
Suy ra MNPQ là hình thoi cho 0.5đ
c/ MN//AC, MQ//BD
mà AC BD =>MNMQ cho 1.5đ
Suy ra MNPQ là hình chữ nhật cho 0.5đ
d/ MNPQ là hình vuông nếu nó vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi
Hình bình hành MNPQ là HCN nếu ACBD
Hình b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.