Đề Kiểm tra giữa kì 1- toán 8- hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề Kiểm tra giữa kì 1- toán 8- hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I. MÔN TOÁN 8
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hằng đẳng thức
Nhận dạng được hằng đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
2
1
10%

4
1,5
15%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

PTĐT thành nhân tử bằng phương pháp cơ bản
Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%

2
1
10%

2
1
10%

5
2,25
22,5%

3. Chia đa thức
Nhận biết đơn thức A chia hết cho đơn thức B

Tìm điều kiện của a để phép chia đa thức là phép chia hết

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%

1
1
10%
4
1,75
17,5%

4.Trục đối xứng, tâm đối xứng,thẳng song với đường thẳng cho trước.
Biết trục đối xứng , tâm đối xứng của các hình (tứ giác)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1
10%

4
1
10%

5. Tứ giác; các tứ giác đặc biệt; đường trung bình của tam giác, hình thang.
Nhận biết được các loại tứ giác
Vẽ được hình.Hiểu tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông.Hiểu đk để tứ giác là tứ giác đặc biệt
Chứng minh tứ giác là HBH, HCN, hình thoi, hình vuông.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

HV,2
2
20%

1
1
10%

5
3,5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
14
4
40%
4
3
30%

3
2
20%
1
1
10%
22
10
100%

Đề Kiểm tra toán 8
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3đ)
Câu 1.Hằng đẳng thức
A. , B. . C. . D.(A- B )3
Câu 2.Hằng đẳng thức
A. . B. . C. . D.
Câu 3.Phân tích đa thức thành nhân tử, ta đươc:
A., B. , C. , D.
Câu 4.Đơn thức chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A. B. . C. D
Câu 5. Kết quả phép chia (x- 3 )3 : ( x- 3) là:
( x – 3 ). B. (x – 3 )2. C.x2 – 32. D. x2 – 3
Câu 6. . Kết quả phép nhân ( x – 2 ).(x+3) là
x2+ x -6. B.x2 + x +6. C. x2 – x – 6 . D. x2- x + 6 .
Câu 7.Số trục đối xứng của hình vuông là:
1. B.2. C. 3. D.4.
Câu 8. Cặp hình có tâm đối xứng là:
( hình thang cân, hình bình hành).
( hình bình hành, hình chữ nhật).
( hình chữ nhật, hình thang cân).
( hình thang, hình vuông).
Câu 9. Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng ?
A. Hình thang cân. B. Hình bình hành. C. Hình chữ nhật. D. Cả 3 ý.
Câu 10. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là.
Khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia.
Khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia.
Khoảng cách từ một điểm ở ngoài đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia.
Khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm ở

Hỏi và đáp