Đề kiểm tra ĐS9-tuan 31( M/trận,Đ/án) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra ĐS9-tuan 31( M/trận,Đ/án), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
Môn : Đại số 9
Thời gian làm bài 45 phút
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đồ thị hàm số: y = ax2 (a 0).

Vẽ được đồ thi hàm số. Tìm được tọa độ giao điểm.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

30%

2

30%

Phương trình bậc hai một ẩn. Công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn.
Nhận ra và xác định được các hệ số của phương trình bậc hai một ẩn.
Giải được phương trính bậc hai một ẩn
Tính được tổng, tích và tổng lập phương của hai nghiệm.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10%

3

30%

1

20%

5

60%

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Tìm ra tham số m trong phương trình khi biết điều kiện cụ thể.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10%
1

10%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

1

10%

3

30%

3

50%

1

10%
8
10
100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………….. MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 60 Tuần 31 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

Bài 1: (3 điểm).giải các phương trình sau:
a) 3×2 – 12 = 0 b) 2×2 + 5x = 0 c) 4×2 + 5x + 1 = 0
Bài 2: (3 điểm). Cho x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình: x2 + 3x – 4 = 0 .
a) Xác định các hệ số a; b; c.
b) Không giải phương trình hãy tính:
x1 + x2 ; x1 . x2 ; x13 + x23
Bài 3: (3 điểm). Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = -x + 2 có đồ thị là (D)
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phương pháp đại số.
Bài 4: (1 điểm). Cho phương trình : x2 – mx + m – 2 = 0 (1) , (m là tham số)
Tìm m biết phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn x12 + x22 = 7
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 60 Tuần 31 theo PPCT)
Bài 1: (3 điểm). mỗi câu đúng 1 đ
c) 4×2 + 5x + 1 = 0
Ta có : a – b + c = 4 – 5 + 1 = 0
Vậy phương trính có 2 nghiệm:
x1 = -1 ; x2 =

Bài 2: (3 điểm).
a) Ta có: a = 1; b = 3 ; c = -4 (1điểm)
(2điểm)
Vì x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình: x2 + 3x – 4 = 0 :
Theo hệ thức Vi-ét ta có:
x1 + x2 = (0,75đ)
x1 . x2 = (0,75đ)
x12 + x22 = (x12 + x22)2 – 2×1 . x2 = (- 3)2 – 2.(-4) = 17 (0,25 đ)
x13 + x23 = (x1 + x2)( x12 – x1 . x2 + x22) = – 3( 17 + 4) = – 63 (0,25 đ)
Bài 3: (3 điểm)
a) (2điểm)
Đường thẳng (D) đi qua điểm (0; 2) và điểm (2

x
-2
-1
0
1
2

y

Hỏi và đáp