de kiem tra ds 7 tiet 22(2) moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kiem tra ds 7 tiet 22(2) moi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 2:
Trường THCS Hải Tân BÀI KIỂM TRA ĐẠI SỐ
Lớp 7… Thời gian: 45 phút
Họ và tên:………………………………………………………………….Ngày kiểm tra:7/11/2011 Ngày trả bài21/11/2011

Điểm:
Nhận xét của cô giáo:

PHẦN I:( 2 ĐIỂM ). TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Hãy chọn phương án trả lời đúng rồi khoanh tròn trong các phương án A; B; C; D của các câu sau:
Câu 1 (02,5 đ) .Để tính tổng : : S = 2,5 + 4,2 + 7,5 + 3,8 một học sinh đã làm từng bước như sau :
(1) S = ( 2,5 + 7,5) + (4,2 + 3,8)
(2) S = 10 + 8
(3) S = 18
Học sinh trên đã sai ở bước nào?
A. Bước (1) B. Bước (2) C. Bước (3) D. Các bước đều đúng
Câu 2 (0,25 đ). Cho x = – 98, 12574. Khi làm tròn số đến hàng phần chục thì số x là:
A. -98, 1. B. -98,13 C. -98,126 D. -98
Câu3 (0,25 đ) (-5)8:(-5)4 = ?
A. (-5)2 B. 52 C. (-5)12 D. (-5)4

Câu 4 (0,25 đ)Từ tỉ lệ thức: x: 0,6 = 0,5 : 1,2. Suy ra x = ?
A. x = -1,3 B. x = 1,3 C. x = 2,5 D. x = -2,5
Câu 5 (0,25 đ)Tìm các số tự nhiên n, biết: 24 2n < 26
A. 4; 5 B. 4 ; 5 ; 6 C. 2 ; 3 ; 4 D. 3 ; 4 ; 5

Câu 6 (0,25 đ) Cho – 12,3478 < -12, 34 8 , điền số thích hợp vào ô trống:
A. 9 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 7 (0,25 đ) Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:
A. D.
Câu8 (0,25 đ)Nếu thì x = ?
A. x = -2 B. x = 2 C. x = -16 D. x = 16
PHẦN II: ( 7 ĐIỂM ). TỰ LUẬN
Câu 1: ( 1 điểm ): Nêu 2 cách viết của số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: ( 2,5 điểm ): Tìm x biết:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: ( 1,5 điểm ):Tính hợp lí:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4: ( 3 điểm ): Biết số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 9; 10; 8 và số học sinh lớp 7B nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 6 em. Tính số học sinh mỗi lớp?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp