De kiem tra DS 7 Chuong II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về De kiem tra DS 7 Chuong II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD Nam Sách
đề kiểm tra môn toán lớp 7
Thời gian làm bài 45’

Câu 1: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = -2 thì y =4 .Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A. 2 B. C.-2 D.-
Câu 2: Nếu y tỉ lệ thuận với x hệ số tỉ lệ -, x tỉ lệ thuận với z hệ số tỉ lệ 2, thì y tỉ lệ thuận với z hệ số tỉ lệ:
A. 3 B.-2 C. – 6 D.
Câu 3: Cho hàm số y = f(x) =- 2x – 1. Giá trị của f(-1) là:
A. 3 B.1 C.-1 D. -3
Câu 4: Cho M(0;-1) ; N(2; 0 ); P(;2); Q( -;-2). Điểm nào nằm trên trục Ox?
A. Q B. P C. N D. M
Câu 5: (2 điểm) Cho x, y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 7 thì y = 10
Tìm hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x
Hãy biểu diễn y theo x
Tính giá trị của y khi x = 5 ; x = -14
Câu 6: (3 điểm) Cho hàm số: y = -x2 – 1
a) Tính giá trị của f(1); f(-2)
b) Tìm x khi f(x) bằng -10
Câu 7 (3 điểm)
Vẽ mặt phẳng toạ độ Oxy
Vẽ đồ thị hàm số y = 3x trên mặt phẳng toạ độ đó

Đáp án + Biểu điểm
Câu
Phần
Nội dung
Điểm

1

C
0,5

2

D
0,5

3

B
0,5

4

C
0,5

5
a
Do x, y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên x.y = k
k = 7.10=70

0,5

b
Từ x.y=k y
0,5

c
x = 5
0,5

x = -14
0,5

6
a
f(1) = -(11=-2
0,5 + 0,5

f(-2)= -(-21=-5
0,5 + 0,5

b
f(x) = 10

0,25 +0,25
+ 0,25 + 0,25

7
a
Vẽ đúng mặt phẳng toạ độ Oxy
0,5

b
Cho x = 1 y = 3 A (1 ; 3)
0,5

Đồ thị hàm số đi qua 2 điểm O(O;O) và
A(1 ; 3)
0,5

Biểu diễn được điểm A trên mặt phẳng toạ độ
0,5

Nối O với A thành đường thẳng
0,5

Viết y = 3x vào đường thẳng
0,5

Ma trận
STT
Kiến thức trọng tâm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

1
Đại lượng tỉ lệ thuận
2
1

2
1

2
Đại lượng tỉ lệ nghịch
3
2

3
2

3
Hàm số và đồ thị hàm số

2
1
2
3
4
4

4
Đồ thị hàm số y = ax và y

2
3

2
3

5
3
4
4
2
3
11
10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.