đề kiểm tra đại số chương 1 lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra đại số chương 1 lớp 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1
Câu 1. Tính
Câu 2. Tính
Câu 3. Tính
Câu 4. Rút gọn với
Câu 5. Chứng minh đẳng thức
với x>0,y>0,

Câu 6. Tìm x biết
Câu 7. Tính
Câu 8. Tìm tập nghiệm nguyên của bất phương trình

ĐỀ 2
Câu 1. Rút gọn biểu thức: a) b)
Câu 2. Tìm x biết: a) b) = 5
Câu 3. Cho biểu thức , với -1 < a < 1
Rút gọn biểu thức Q
Tìm giá trị của Q khi a =
ĐỀ 3

Câu 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a/ b/
c/
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)
a/ b/
Câu 3: (2đ)

a/ Tìm điều kiện và rút gọn Q.
b/ So sánh Q với 1.
ĐỀ 4
Câu 1: Thực hiện phép tính:
a/ b/
c/
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)
a/ b/
Câu 3:

a/ Tìm điều kiện và rút gọn Q.
b/ So sánh Q với 1.
ĐỀ 5
Câu 1: (3điềm). Tính
a) với b > 0
b)
Câu 2 :(3điểm) Cho biểu thức
A =
a) Tìm điều kiện của x để A xác định
b) Rút gọn A
c) Tìm x để A <
Câu 3 : So sánh (không dùng máy tính cầm tay )

ĐỀ 6
Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a) ; b)
Câu 2: Cho biểu thức: P =
Rút gọn biểu thức P.
Tìm x sao cho P = -2007
Câu 3: Giải phương trình: 4x +

Hỏi và đáp