đề kiểm tra đại số 9 tiết 18 có MT-ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề kiểm tra đại số 9 tiết 18 có MT-ĐA, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TIẾT 18 KIỂM TRA CHƯƠNG I.

I. Mục tiêu:
– Gióp GV nhận xét đánh giá mức đé tiõp thu bài của HS.
– Gióp HS tù đánh giá kõt quả học tập của mình.
II. Nội dung:
1) Đò bài:
Bài 1(4đ): Thùc hiện tính:
a) ; b) ;
c) ; d) .
Bài 2(2đ): Tìm x biết:
a) b)
Bài 3(3đ): Cho biểu thức: A =
a) Tìm điòu kiện xác định và rót gọn A.
b) Týnh giá trị của A với x = .
c) Tìm giá trị của x đó A cã giá trị âm?
Bài 4(1đ): Tìm x nguyên đó bióu thức : Q = nhận giá trị nguyên.
2) Đáp án – biểu điểm:
Câu
Đáp án
Điểm

Bài 1
(4đ)
a) = = = 4.
b) = = = 6 – 4 = 2.
c) =
= = (1 + 2 – 4 + 5).= 4
d) = =
= = (30 – 9 + 2).= 23

Bài 2
(2đ)
a) ĐK: x ( . Ta cã:
(thoả mãn)
b) (1)
Nõu 2x – 1( 0 thì (1) (thoả mãn )
Nõu 2x – 1 < 0 thì (1) (thoả mãn )
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 3
(3đ)
a) + Điều kiện xác định của Q là: x >0; x ≠ 1; x ≠ 4.
+ Rút gọn : A =
=
b) Víi x = (t/m) thay vào A, ta được:
A = .Vậy x = thì A =
c) Ta cã: A < 0
Kết hợp víi ĐK đó A < 0 thì 0 < x < 4.

0,5đ

0,75đ

0,5đ
0,25đ

Bài 4
(1đ)
(ĐKXĐ: x 0; x ≠ 1.
Q = . Đó Q Z thì Z nên hay
Ư(2) mà Ư(2) =
– Víi (t/m)
– Víi (t/m)
– Víi (không cã giá trị x)
– Víi (t/m)
Vậy đó Q nhận giá trị nguyên thì x = 0;4;9

0,5đ

0,5đ

3)Ma trận đề:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.
áp dông được HĐT

Sè câu
Sè đióm Tỉ lệ
1
1 10%

1
1 10%

Liên hệ giữa phép nhân (chia) và phép khai phương
áp dụng quy tắc đó làm bài

Biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai
Vận dông linh hoạt các quy tắc nhân (chia) các căn bậc hai

Sè câu
Sè đióm Tỉ lệ
1
1 10%
1
1 10%
1
1 10%

3
3 30%

Các phép biõn đổi đơn giản căn thức bậc hai
áp dụng công thức biến đổi các CBH
Biến đổi biểu thức chứa CBH
Vận dụng thành thạo các công thức biến đổi bióu thức chứa CBH

Sè câu
Sè đióm Tỉ lệ
1
1 10%
2
2 20%
2
2 20%
1
1 10%
6
6 60%

Tổng
3
3 30%
3
3 30%
3
3 30%
1
1 10%
10
10 10%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.