de kiem tra dai so 8 (hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra dai so 8 (hay), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ I
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1:Thực hiện phép nhân x(y -1) ta được kết quả là:
A. xy – x B. xy -1 C. y – x D. x – y
Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:
A) x2 + 4 B) x2 – 4 C) x2 – 2 D) Một kết quả khác
Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 2x + 1 tại x = -1 là:
A) 4 B) -4 C) 0 D) 2
Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:
A) x2 + 2xy + y2 B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
C) (x + y).(x2 – xy + y2) D) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
Câu 5: Chia đơn thức 3x2yz cho đơn thức xy ta được:
A. 3xz B. 3xy C. 3yz D. 3x3y2z
Câu 6: Phân tích đa thức 4×2 – 2x thành nhân tử ta được kết quả là:
A. 2x(2x + 1) B. 2(2x – 1) C. 2(2x + 1) D. 2x(2x – 1)
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 : (2điểm) Làm tính nhân:
a) 2×2(x2 – 7x + 9) b) ( 3x – 5 )( x2 – 5x + 7 )
Câu 1 ( 1 điểm): Rút gọn biểu thức sau:
P = (x – 3).(x + 3) – (x – 3)2
Câu 2 (2điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x4 – 2×3 + x2 b) 3×2 – 3xy – 5x + 5y
Câu 3 (1,5 điểm). Làm tính chia:
a) (3x3y2 + 6x2y3 – 12xy4): 3xy b) (x3 + 3×2 – 8x – 20) : (x + 2)

Câu 5 (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 – x + 1.

ĐỀ SỐ II
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2×2(3xy -1) là:
A) 2x3y2 – 2×2 B) 6x3y – 2×2 C) 6x3y D) 2x2y – 2xy
Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:
A) 3 – x2 B) 9 – x2 C) 9 + x2 D) Một kết quả khác
Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:
A) 9 B) -9 C) 1 D) 2
Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x – y)3 là:
A) x2 + 2xy + y2 B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.