đề Kiểm tra Đại số 8-Có Ma trận -Đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề Kiểm tra Đại số 8-Có Ma trận -Đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phương trình bậc nhất một ẩn-Giải các PT đưa được về PT bậc nhất một ẩn
Học sinh nhận biết được PT bậc nhất một ẩn
Học sinh giải được các loai PT
HS vận dụng giải được PT

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0,5điểm

1 câu
1 điểm

1 câu
1 điểm

1 câu
1 điểm
4 câu
3,5điểm

Phương trình tương đương

HS hiểu được hai PT tương đương

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
0,5điểm

1 câu
0,5điểm

Tập nghiệm của PT
HS hiểu được một số như thế nào được gọi là một nghiệm của PT
HS hiểu được số nghiệm của một PT-Viết được tập nghiệm của một PT
HS hiểu được số nghiệm của một PT-Viết được tập nghiệm của một PT

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0,5điểm

1 câu
0,5điểm

1 câu
0,5điểm

3 câu
1,5điểm

Tập xác định của PT-PT chứa ẩn ở mẫu

HS vận dụng giải được PT

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
0,5điểm

1 câu
1 điểm
2 câu
1,5điểm

Giải bài toán bằng cách lập PT
Số câu
Số điểm

Tổng

2 câu
1 điểm

1 câu
1 điểm

3 câu
1,5điểm

1 câu
1 điểm

1 câu
0,5điểm

1 câu
3điểm

3 câu
5 điểm

1 câu
3 điểm

11 câu
10 điểm

Trường THCS Nghĩa Lâm Kiểm tra Chương III ( tiết56) – Đại số 8
Họ và tên:…………………………….. Tuần 27: Ngày 3/3/2014
Lớp 8A:………………….
Điểm
Nhận xét của giáo viên

A/Trắc nghiệm:(3đ)
1/ Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. 2×2 – 3 = 0 B. x + 5 = 0 C. 0x – 10 = 0 D. x2 + 2x – 3 = 0
2/ Phương trình 3x – 4 = 9 + 2x tương đương với phương trình:
A. x = 13 B. 5x = 5 C. x = 5 D. 5x = 13
3/ Tập nghiệm của phương trình (2x – 6)(x + 7) = 0 là:
A. S = 3 ; –7 B. S = –3 ; 7 C. S = 3 ; 7 D. S = –3 ; –7
4/ Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm:
A. x2 – 2x + 2 = 0 B. x2 – 2x + 1 = 0 C. x2 – 2x = 0 D. 2x – 10 = 2x – 10
5/Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (x + 2)2 = 3x + 4 :
A. –2 B. 0 C. 1 D. 2
6/ Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x 2 B. x –2 C. x 2 D. x R
B/Tự luận:(7đ)
1/Giải các phương trình sau: (3đ) a) 7 + 2x = 22 – 3x b) c)
2/ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:(3đ) Một người đi xe đạp từ A đến B, với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45phút. Tính quãng đường AB ?
3) Giải phương trình:

BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.