de kiem tra dai so 8 C III + MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra dai so 8 C III + MT, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thời gian: 45 phút

I. MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA:

Mức độ

Chuẩn
Biết
Hiểu
Vd Thấp
Vd Cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương
KT: Nhận biết được phương trình, hiểu được nghiệm của phương trình.
– Hiểu được khái niệm hai phương trình tương đương.
3

1,5

3

1,5

2. Phương trình bậc nhất một ẩn
KT: Hiểu được định nghĩa phương trình bậc nhất và nghiệm của phương trình bậc nhất, phương trình có mẫu và pt có ẩn ở mẫu.
5

2,5
1

1

1

1

9

6,5

KN: – Có kĩ năng biến đổi phương trình tương đương.
– Nắm được cách tìm nghiệm của phương trình tích.

2

2

3.Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn
KT: Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

1

2
1

2

Tổng

9
5
3
3

2
2
13
10

Thứ ……ngày……tháng……năm 2012

Lớp
Kiểm tra :

Họ và tên:
Thời gian:

Điểm
Lời phê của GV
Duyệt TTCM

II. ĐỀ BÀI:
I. Trăc nghiệm: ( 4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng( ( mỗi câu đúng được 0,5đ).
1. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào là phương trình một ẩn.
A. 2x – y = 4 B. 2x + 2 = 4( x – 1) C. 3×2 – 3t = 0 D. Tất cả
2. x = -1 là nghiệm của phương trình nào sau đây:
A. x + 1 = 4x – 2 B. x + 1 = 3x C. x2 – 1 = 0 D. x – 1 = -2
3. phương trình x + 1 = 0 tương đương với phương trình nào sau đây:
A. 2x + 2 = 0 B. x = -1 C. tất cả đúng D. tất cả sai.
4. Phương trình 4x – 4 = 0 có nghiệm là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
5. Mẫu số chung của phương trình là?
A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
6. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. -0,2x + 1 = 0; B. 3x – 4y = 0; C. 0x + 4 = 0; D. x(x – 2) = 0.

7 . Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x ≠ 1; B. x ≠ 2; C. x ≠ 3 ; D. x ≠ 4.
8 . Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a 0 ) có thể có bao nhiêu nghiệm ?
A . Một nghiệm duy nhất B . Vô số nghiệm C . Vô nghiệm D. Cả ba ý trên

II. Tự luận: ( 6 điểm)
1. Giải các phương trình sau:
a) (x + 3)(2x – 5) = 0
b) 5.( x – 6) = 4( 3 – 2x) + 10
c)
d)
2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Hai giá sách có 450 cuốn .Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng số sách ở giá thứ nhất .Tính số sách lúc đầu ở mỗi giá?

Hỏi và đáp