Đề kiểm tra đại số 7 chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề kiểm tra đại số 7 chương III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Huệ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp 7….. Đại số chươngIII-Lớp 7
Họ tên: ………………………. Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao ê )

Điểm
Nhận xét của giáo viên

ĐỀ 1
A. TRẮC NGHỆM: (5đ)
Câu 1: (2đ) Điền vào chỗ (…) cho thích hợp?
a) Tần số của một giá trị là…………………………… của một giá trị đó trong………………………… …………
b) Tổng các tần số bằng ……………………………………………………
c) Dấu hiệu điều tra là……………………………………………………………… ………… …………………… ………… ………… ………… .
Câu 2: (2đ) Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:
Số từ dùng sai trong mỗi bài(x)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai (n)
6
12
3
6
5
4
2
2
5

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a) Dấu hiệu là:
A. Các bài văn B. Số từ dùng sai
C. Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh một lớp 7 D. Thống kê số từ dùng sai
b) Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 36 B. 45 C. 38 D. 50
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 45 C. 9 D. 6
d) Mốt của dấu hiệu là :
A. 12 B. 8 C. 0 và 3 D. 1
e) Tổng các giá trị của dấu hiệu là:
A. 45 B. 148 C. 142 D. Một đáp số khác

B.TỰ LUẬN: (5đ)
Giáo viên ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A như sau:
7 5 8 8 9 7 8 9 2 4
5 7 8 10 9 8 7 7 3 8
9 8 9 9 9 9 7 5 5 2

Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
Lập bảng “tần số” của dấu hiệu và tính số trung bình cộng (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?
Lớp 7 A có bao nhiêu học sinh? Tìm mốt của dấu hiệu?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?
Rút ra một số nhận xét?

röôøng THCS Nguyễn Huệ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp 7….. Đại số chươngIII-Lớp 7
Họ tên: ………………………. Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao ê )
Điểm
Nhận xét của giáo viên

ĐỀ 2
A. TRẮC NGHỆM: (5đ)
Câu 1: (1,5đ) Điền vào chỗ (…) cho thích hợp?
a) Dấu hiệu điều tra là………………………………………………………………………………… ………… ……… ………………………………
b) Tổng các tần số bằng ……………………………………………………
c) Tần số của một giá trị là………………………………… của giá trị đó trong…………………………………………………
Câu 2: (1,5đ) Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:
Số từ dùng sai trong mỗi bài(x)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai (n)
6
3
10
6
5
4
3
2
5

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a) Dấu hiệu là:
A Các bài văn B. Số từ dùng sai
C Số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh một lớp 7 D. Thống kê số từ dùng sai
b) Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A. 36 B. 44 C. 45 D. 50
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 45 C. 9 D. 6
d) Mốt của dấu hiệu là :
A. 12 B. 8 C. 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.