Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

Sau đây KHODETHI.ORG Kiểm tra Đại số 10 chương 3 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương phương trình và hệ phương trình, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho f (x), g(x), h(x) là các hàm số có tập xác định là R. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Phương trình f (x) = g(x) là phương trình hệ quả của phương trình f (x)+ h(x) = g(x)+ h(x)
B. Phương trình f (x)+ h(x) = g(x)+ h(x) là phương trình hệ quả của f (x) = g(x)
C. f (x) = g(x) ⇔ f (x)+ h(x) = g(x)+ h(x)
D. Tất cả các khẳng định trên đều sai
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Khẳng định nào sau đây là đúng về phương trình x^2 + 5x − m2 − 2m − 3 = 0?
A. Phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu với mọi m
B. Phương trình luôn có hai nghiệm âm phân biệt với mọi m
C. Phương trình luôn vô nghiệm với mọi m
D. Phương trình luôn có hai nghiệm dương phân biệt với mọi m
+ Khẳng định nào sau đây sai?
A. x + 3 = 0 ⇔ (x + 3)(x^2 − 2) = 0 trên N
B. x + 3 = 0 ⇔ (x + 3)(x^2 + 2) = 0 trên R
C. x + 3 = 2 ⇔ (x + 3)(x − 1) = 2(x − 1) trên Z
D. x + 3 = 2 ⇔ (x + 3)(x + 1)^2 = 2(x + 1)^2 trên R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.