ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 9 TIẾT 59 CHƯƠNG IV ĐỀ 02 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 9 TIẾT 59 CHƯƠNG IV ĐỀ 02, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
1,0
1
1,0
1
1,5

3
2,5 điểm
= 25%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai

Vận dụng ở mức độ cao các phép biến đổi

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
1
1,5
2
2
5
5,5 điểm
= 55%

3. Căn bậc ba

1

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0

1
1,0 điểm
= 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
2
2,0 20%
3
3,0
30 %
4
8,0
50 %
9
10 điểm
100%

Trường THCS Cảnh Hóa. bài kiểm tra 45’. Môn: Đại Số 9. Bài số IV. Tiết 59
Họ và tên:…………………………………………………………………………………… Lớp: 9 Ngày tháng 03 năm 2011
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 02
I. Trắc nghiệm (4điểm)
Câu1: Cho hàm số y = ax2 (a0)
A. a >0 thì y > 0 với mọi x0; B. Đồng biến khi a > 0 ; C. Nghịch biến khi a< ; D. a< 0 thì y1 ; B. m 2 ; D. m < 2 .
Câu5: Toạ độ giao điểm của y = 2x – 1 và y = x2 là:
A. (1; 1) ; B. (1; 2) ; C. ( 2; 1); D. (-1; 1).
Câu6: Giá trị nào của m thì phương trình x2 – x + 2m – 1 = 0 có hai nghiệm nghịch đảo của nhau
A. m = -1 ; B. m = 2; C. m = 1; D. m = -2 .
Câu7 Tổng các nghiệm của phương trình 3×2 – 6x + 1 = 0 là:
A. 1 ; B. 2; C. 3 ; D. 4.
Câu8: phương trình nào sau đây có nghiệm kép ?
A.3×2 – 5x = 0; B. 3×2 – 5 = 0; C. 9×2 – 12x + 1 = 0 ; D. 16×2 – 8x + 1 = 0 .
II. Tự luận (6điểm)
Bài 1(2đ): Dùng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:
a. b.
Bài 2:(2đ) Nhẩm nghiệm các phương trình sau: ( Dùng hệ thức Vi – ét)
a. b.
Bài 3:(2đ) Tìm hai số biết:
a. vàb. và
Bài làm (Chỉ làm trong tờ này)
I, Trắc nghiệm ( Điền phương án chọn vào dòng dưới)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Chọn phương án

II, Tự luận

Hỏi và đáp