ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 9 CHƯƠNG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 9 CHƯƠNG I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐAI 9 (BÀI SỐ 1) NĂM HỌC 2017– 2018

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp
Cao

1. Khái niệm căn bậc hai
(3 tiết)
Hiểu khái niệm căn bậc hai của một số không âm từ đó biết tìm căn bậc hai của một số
Hiểu được điều kiện tồn tại của một căn thức bậc hai.

Số câu hỏi
1(câu 1)
1 (câu 4)

1

Số điểm
0,5
1.0

1,5

Tỉ lệ:
33%
67%

15%

2. Các phép tính các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
(10 tiết)
Biết nhân, chia các căn bậc hai, khai phương một tích, khai phương một thương; Khử mẫu biểu thức lấy căn trong trường hợp đơn giản
Biết đưa thừa số vào trong căn để so sánh hai căn
Vận dụng được các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai: đưa thừa số ra ngoài dấu căn, trục căn thức ở mẫu trong các trường hợp đơn giản, rút gọn biểu thức, tìm x;
Vận dụng linh hoạt các phép tính và phép biến đổi về căn thức bậc hai để tìm giá trị nhỏ nhất.

Số câu hỏi
3(câu 2; câu6a,b)
1( câu 3)
8 (5a,b;7ab; 8ab, 9ab)
1 (câu 10)
12

Số điểm
1,5
1,0
4,5
1,0
8,0

Tỉ lệ:
18,75%
12,5%
56,25%
12,5%
80%

3. Căn bậc ba
(1 tiết)

Hiểu được căn bậc ba của một số, từ đó tính được căn bậc ba của một số

Số câu hỏi

1 (6c)

1

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ:

100%

5%

TS Câu
4
3
8
1
15

TS điểm
2.0
2,5
4,5
1,0
10

Tỉ lệ:
17,5%
20 %
55%
7,5%
100%

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH NGUYÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN ĐẠI SỐ 9 ( BÀI SỐ 1)
Năm học 2017-2018

ĐỀ 1:

Câu 1: (0,5 đ) Tìm căn bậc hai số học của số 121 .
Câu 2: (0,5 đ) Khử mẫu của biều thức lấy căn:
Câu 3: (1,0 đ) So sánh: và

Câu 4: (1,0 đ) Với giá trị nào của x thì có nghĩa.

Câu 5: (1,0 đ) Trục căn ở mẫu:
a) b)
Câu 6: ( 1,5 đ) Tính:
a) b) c)
Câu 7: (1,5 đ) Rút gọn biểu thức:
a) b)
Câu 8: (1,0đ) Giải phương trình:
a) b)
Câu 9: (1,0 đ) Cho biểu thức
a) Rút gọn biểu thức A
b)Tìm x để A = 2
Câu 10: (1,0 đ ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH NGUYÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN ĐẠI SỐ 9 ( BÀI SỐ 1)
Năm học 2017-2018

ĐỀ 2:

Câu 1: (0,5 đ) Tìm căn bậc hai số học của số 144 .
Câu 2: (0,5 đ) Khử mẫu của biều thức lấy căn:
Câu 3: (1,0 đ) So sánh: và

Câu 4: (1,0 đ) Với giá trị nào của x thì có nghĩa.

Câu 5: (1,0 đ) Trục căn ở mẫu:
a) b)
Câu 6: ( 1

Hỏi và đáp