de kiem tra dai 9 1tiet chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kiem tra dai 9 1tiet chuong 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tieát 17: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I

A .TRAÉC NGHIEÄM : ( 3ñ )
Haõy khoanh troøn tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
20)Caên baäc hai soá hoïc cuûa 81 laø:
A) 9 B) -9 C)81 D)
Caùch saép xeáp naøo sau ñaây ñuùng ?
A) 1> B)2 D)

1)coù nghóa khi:
A) B) C) D)
2)
A) 5,1 B)3,1 C) 4,9 D)4
3) =
A) B) C) D)
4) Khi x baèng:
A) 5 B) 15 C) 25 D) Keát quaû khaùc
5) Truïc caên thöùc cuûa ta ñöôïc bieåu thöùc :
A) B) C) D)
6) =
A) B) C) D)
B .TÖÏ LUAÄN 🙁 7ñ)
Caâu 1: (4ñ) Thöïc hieän pheùp tính :
a) b)
c)
Caâu 2: (1,5ñ) Giaûi phöông trình :

Caâu 3 : (1ñ) Ruùt goïn roài tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

Caâu 4 : (0,5ñ)Chöùng minh :

Hỏi và đáp