de kiem tra dai 8 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kiem tra dai 8 chuong 3, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56: KIỂM TRA CHƯƠNG III
A-MỤC TIÊU:
– HS được tái hiện lại các kiến thức đã học.
– HS được củng cố và nâng cao các kỹ năng giải phương trình một ẩn.
– HS được củng cố và nâng cao kỹ năng giải toán bằng cách lập pt.
*MA TRẬN

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Chủ đế 1
Phương trình tương đương
1
Định nghĩa hai PT tương đương
2
Biết tìm tập nghiệm để KL 2 PT tương tương

Câu
Điềm
Tỉ lệ %
1
0,5đ

1
0,5đ

2
1đ; 10%

Chủ đề 2
Phương trình,PT bậc nhất
3,4
Nhận biết một PT, PT bậc nhất 1 ẩn
5,6
Biết tìm tập nghiệm, tập xác định của PT
7
Biết giải PT để tìm tập nghiệm của PT

Câu
Điềm tỉ lệ %
2

2

1

5
6đ; 60%

Chủ đề 3
Giải bài toán bằng cách lập phương trình

8
Biết giải bài toán bằng cách lập PT

1

1
3đ; 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%
3
1,5đ
15%
2

70%
8
10đ
100%

ĐỀ:
Trắc nghiệm ( 3 điểm)
1/ Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: Hai phương trình được gọi là tương đương :
A. Chúng có cùng một tập nghiệm
B. Nghiệm của phương trình này cũng là nghiệm của phương trình kia
2/Các cặp phương trình sau ù tương đương với nhau . Đúng hay sai ?
a) 2x – 4 = 0 vaø
b) x=0 và x(x-1)=0
3/ Phương trình 3x + 9 = 0 có nghiệm là:
A.3 B.9 C. -9 D. -3
4/ Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. 3x-9=0 B. (2x-5)(x+3)=0 C.x-2x=-1 D.(4x-1)(3x-2)=0
5/ Phương trình (x+1)(2x-1) có nghiệm là:
A. 1; B. -1; C. 1;2 D. -1;2
6/ Tập xác định của phương trình là:
A.x0 B. x0 và x2 C. x2 D. x0 và x-2
Tự luận: ( 7 điểm)
7/ Giải các phương trình sau:(4 điểm)
a) (x-2) (x-3) = 0 b) 3x – 9 = 0

8/ Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Đến B người đó làm việc trong 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 24km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB ? (3 điểm)

C/ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Lời giải
Điểm

1A
2a)Đúng
b)Sai
3D
4A
5B
6B
7a)x-2=0 hoặc x-3=0
x=2 hoặc x=3
b)3x=9
x=3
ĐKXĐ của phương trình : x ≠ -1 và x ≠ 2
=>2(x-2) – (x + 1) = 3x – 11
2x – 4 – x – 1 = 3x – 11
3x – x = 11 – 5 2x = 6 =>x = 3 thoả mãn điều kiện xác định của phương trình
Vậy phương trình có 1 nghiệm là x = 2 =>S = 2
8/
Thời gian đi từ A đến B và từ B trở về A mất 5,5 giờ – 1 giờ = 4,5 giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.