Đề Kiểm tra Đại 7 ( Tiết 60 HOT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề Kiểm tra Đại 7 ( Tiết 60 HOT), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Dữu Lâu
Đề kiểm tra viết
Môn: Đại số 7
( Thời gian làm bài: 45 phút)

A. Trắc nghiệm
Em hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1. Các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức?
A. 2x – 1 B. -3x3y2 C. D.
Câu 2. Giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m =-1 và n= 2 là:
A. 9 B. -7 C. -5 D. -21
Câu 3. Cho đơn thức -12x5y2z. Bậc của đơn thức là:
A. 5 B. 2 C. 7 D. 8
Câu 4. Biết hai đơn thức bằng nhau -3xny3z = mx2y3zp. Vậy n=?, m=?, p =?
A. n=2;m=-3; p=1 B. n=2; m=3; p=1
C. n=2; m=3; p=0 D. n=2; m=-3; p=0
Câu 5. Cho đa thức A = -2x3y + 3x2y + 4xyz + 5xy – 6yz +7. Bậc của đa thức là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 6. Đa thức bậc 3 với hai biến x,y và có ba hạng tử là?
A. 3x2y + 4x2y2 + 2 B. 3x2y + 5x + 1
C. 3xyz + 2xy + 3x +1 D. x2 + y3 + z
B. Tự luận:
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:
A = 3×2 – 9x lần lượt tại x = 3 ; x =
B = tại x = -2 và y = 1.
Câu 2. Cho P(x) = x3 – 2x + 1
Q(x) = 2×2 – 2×3 + x – 5
Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x)
Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A = ( x- 2009)2 + 2010

Hỏi và đáp