Đề kiểm tra CII ĐS 7 (có MT+ĐA đầy đủ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra CII ĐS 7 (có MT+ĐA đầy đủ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA 45’ (TIẾT 35)
Năm học 2013 – 2014
Môn: Đại số 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch

Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để giải bài toán.
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để giải bài toán.
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch để giải bài toán
Chia một số thành 3 phần tỉ lệ cho trước.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%
2
2
20%
1
1
10%
4

50%

Hàm số, mặt phẳng tọa độ. Đồ thị hàm số
Biết tính giá trị của hàm số tại các giá trị của biến.

Biết biểu diễn một điểm trên mặt phẳng tọa độ. Kiểm tra một điểm thuộc đồ thị
Vẽ chính xác đồ thị hàm số y = ax.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20%
1
1
10%
3
2
20%

3
5,0đ
50%

Tổng số câu
T/số điểm
Tỉ lệ %
1

20%
2

30%
3

40%
1

10%
7
10đ 100%

BAN GIÁM HIỆU

NGƯỜI RA ĐỀ

Vũ Tuấn Quang

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Họ và tên:………………………………………..
Lớp:…..

ĐỀ BÀI KIỂM TRA 45’ (tiết 35)
Năm học 2013 – 2014
Môn: Đại số 7

Điểm
Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI
Bài 1 : (5,0 điểm) Cho hàm số y = 3x
a) Tính f(0) ; f(1) ; f(– 1) ; f(– 3)
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.
c) Điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số trên : A( ; 1) B(; 1)
Bài 2 (4,0 điểm).
a) Hai đội xe vận tải chuyên chở hàng hoá. Mỗi xe cùng chở một số chuyến như nhau và khối lượng chở mỗi chuyến bằng nhau. Đội I có 13 xe, đội II có 15 xe, đội II chở nhiều hơn đội I là 26 tấn hàng. Hỏi mỗi đội xe chuyên chở mấy tấn hàng.
b) Để hoàn thành một công việc trong 8 giờ cần 35 công nhân. Để hoàn thành công việc trong 7 giờ thì cần thêm bao nhiêu công nhân nữa.
Bài 4 (1,0 điểm).
Chia số N thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 5; 6 . Biết tổng các bình phương của ba phần đó là 1144. Tìm số N.
BÀI LÀM

Đáp án + Biểu điểm Đề KT chương I Đại số 7
Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1
(5 điểm)
Cho hàm số y = 3x
a) Tính f(0) ; f(1) ; f(– 1) ; f(– 3)
f(0) = 0
f(1) = 3
f(-1) = -3
f(-3) = 9
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.

c) Điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số trên : A( ; 1)
thay x = ta có y = -3. = -1 A không thuộc đồ thị hàm số
B(; 1)
Thay x = – ta có y = -3.( -) = 1 B thuộc đồ thị hàm số
0,5
0,5
0,5
0,5

2

Bài 2
(4 điểm)
a) Gọi khối lượng hàng đội I và đội II thứ tự chở là x, y tấn (x, y >0)
theo bài ta có y – x = 26
Do số xe tỉ lệ thuận với số tấn hàng chở được nên ta có.
(Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau).
Suy ra : x = 169 và y = 195.
Vậy đội xe chở

Hỏi và đáp