DE KIEM TRA CHUONG IV DAI 7 CO MT & DA (2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE KIEM TRA CHUONG IV DAI 7 CO MT & DA (2012), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
TỔ KHTN

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐAI SỐ LỚP 7
NĂM HỌC 2011 – 2012
(Thời gian làm bài : 45’)

A. MA TRẬN

Chủ đề
Các mức độ nhận biết
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Vận dụng
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm về biểu thức đại số, Giá trị của một biểu thức đại số

Viết được biểu thức đại số trong trường hợp đơn giản
Tính giá trị của biểu thức

Câu số

Số điểm

2 (B1a,b)

1,0

1
(C4)

0,5
1
(B2a)

1,0

4

2,5đ

2. Đơn thức

Nhận biết được các đơn thức đồng dạng
Biết cách thu gọn đơn thức,

Câu số

Số điểm
1
(C1)

0,5

1
(B4)

0,5

2

1,0đ

3. Đa thức

Tìm được bậc của đa thức, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức, biết sắp xếp đa thức

Biết cách cộng (trừ) đơn, đa thức

Câu số: 2

Số điểm
1
(C3)
0,5
3
(B2b,5a,3)
2,0

2
(C2,6)
1,0
1
(B5b)
1,0

7

4,5đ

4. Nghiệm của đa thức một biến

Tìm được ngiệm của đa thức một biến
Vận dụng được kiến thức nghiệm của đa thức để chứng minh một đa thức là vô nghiệm

Câu số

Số điểm:

1
(C5)
0,5
2
(B6a,b)

1,0

1
(B7)

0,5
4

2,0

Câu số

Số điểm
5

3,0đ
3

1,5đ
8

5,0đd
1

0,5đ
18

10,0đ

B. NỘI DUNG ĐỀ
PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức –xy2 :
A . –2yxy)
B -x2y
C . x2y2
D. 2(xy)2

Câu 2: Tổng của ba đơn thức 5xy2, 7xy2 và -15xy2 là:
A. –3x2y
B. 27xy2
C. 3xy2
D. –3xy2

Câu 3: Bậc của đa thức M = xy3 – x7 + y6+10 +x7 +xy4 là:
A . 10
B. 7
C . 6
D . 5

Câu 4 : Tính giá trị của biểu thức M = 5×2 + 3x – 1 tại x = –1 là:
A. 1
B. –1
C. –9
D. 9

Câu 5: Giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức :

Câu 6 : Cho hai đa thức :

Tổng P + Q là:
A. 0
B. 2x – 2y – 2z
C. 2y – 2z
D. 2x

PHẦN II: Tự luận (7,0 điểm)
Bài 1 (1đ): Viết biểu thức đại số diễn đạt các ý sau:
a. Hiệu của hai số a và b
b. Tổng của hai số x và y chia cho hiệu hai số đó ( x y )
Bài 2( 1,5 đ):
Tính giá trị của biểu thức tại x = 1
Xác định bậc của đa thức, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức 5 ?
Bài 3(1 đ): Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng
5xy2 ; -2x2y; 7x2y2 ; – x2y; 4 x2y2 ; x2y; x2y2; -2 xy2
Bài 4 (0,5 đ): Thu gọn đơn thức và tìm bậc của nó 3x2y4x3xy2
B ài 5 (1,5 đ): Cho f(x) = x2 – 2x – 5×5 + 7×3+12
g(x) =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.