Đề kiểm tra chương IV (CKTKN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra chương IV (CKTKN), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………………………
Lớp 8B. KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn: Đại Số 8 – Thời gian: 45 phút
Điểm Lời phê của thầy giáo

Đề Bài:
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3đ):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1 (0,5đ): Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x2 + 2x –5 > x2 + 1 B. 0.x – 1 0 C. x + y > 2 D. (x – 1)2 2x
Câu 2 (0,5đ): Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào Sai
A. a – 2 4 – 2b; C. 2010 a < 2010 b; D.
Câu 3 (0,5đ): Cho thì :
A. a = 3 B. a = – 3 C. a = 3 D.Một đáp án khác
Câu 4 (0,5đ): Nếu -2a >-2b thì :
A. a b D. a ≤ b
Câu 5 (0,5đ): Nghiệm của bất phương trình -2x >10 là :
A. x >5 B. x -5 D. x < 10
Câu 6 (0,5đ): Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :

A. x > 0 B. x > -5 C. x – 5 D. x -5
II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 7 (3,0đ): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a, b, c, d,
Câu 8 (3đ): Giải phương trình:
a, b,
Câu 9 (1đ):
a, Tìm giá trị của m để bất phương trình x + m >3 có tập nghiệm ?
b, Chứng minh bất đẳng thức a2 + b2 +2 2(a + b ) .
Bài làm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp