Đề kiểm tra Chương III-ĐS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra Chương III-ĐS8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2011
KIỂM TRA: 45 phút
Môn: Đại số – TCT : 71

Đề 1 :
I. Trắc nghiệm:( 4 điểm)
1. Chọn câu đúng: (2 điểm)
Câu 1: Phương trình (x+2)(x-2) = 0 tương đương với phương trình
a) x + 2 = 0 b) x – 2 = 0 c) d)
Câu 2: Phương trình mx – b = 0 (m và b là hai hằng số) là phương trình bậc nhất nếu :
a) b) m = 0 c ) m o
Câu 3: Nghiệm của phương trình: (x – 2)(3x + 1) = 0 là:
a) b) c) d)
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình là
a) b) c) d) và
2. Điền vào dấu (…): (1 điểm)
Câu 5: Hai phương trình được gọi là tương đương nếu ………………….
Câu 6: Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta phải chú ý đặc biệt là tìm …………………………………….
3. Chọn đúng (Đ) hoặc sai (S):(1 điểm)
Câu 7: Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.
a) Đúng b) sai
Câu 8: Một phương trình bậc nhất một ẩn có thể vô nghiệm, có thể có một nghiệm duy nhất, và cũng có thể có vô số nghiệm.
a) Đúng b) sai
II. Tự Luận( 6 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:
a/ 8x – 3 = 5x +12 b/
Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình:

Bài 3:(2 điểm).
Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?
Bài làm
I.Trắc nghiệm:(4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án

II. Tự Luận( 6 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.Trắc nghiệm:( 4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
c
a
c
d
có cùng một tập hợp nghiệm
điều kiện xác định
a
b

II. Tự Luận( 6 điểm)
Bài
Đáp án
Điểm

Bài 1: (2 điểm)
a/ 8x – 3 = 5x +12

b/

a/ 8x – 3 = 5x +12 8x – 5x = 12 +3
3x = 15
x = 3
0,5
0,25
0,25

b/
2x – 6x -3 = x – 6x
x = 3

0,5

0,250,25

Bài 2: (2 điểm)
Giải phương trình:

ĐKXĐ : x0, x

x-3=10x-15
-9x = -12
x=

0,5

0, 5

0, 5

0,5

Bài 3:(2 điểm) Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

Gọi x là tuổi của Phương năm nay (xZ+)
Khi đó :Tuổi mẹ năm nay là : 3x
Ta có phương trình :
3x+13=2(x+13)
3x+13=2x+26
x=13
Vậy :Tuổi Phương năm nay là : 13

0,5

0,5
0,5

0,5

.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
Môn :ĐS 8- Tiết 71
Ma trận nội dung
TT
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1
Phương trình tương đương
2(1)

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.