Đề kiểm tra chương III (Dai 9) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra chương III (Dai 9), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III –ĐẠI SỐ – MÔN TOÁN LỚP 9 (Tiết 46)

Mức độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc nhất hai ân
Nhận biết được ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải PT bậc nhất hai ẩn

Số câu
1

1

2

Số điểm, tỉ lệ %
0,5

0,5

1 =10%

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Nhận biết được cặp nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiểu được khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ PT bậc nhất hai ẩn

Số câu
1

3

4

Số điểm, tỉ lệ %
0,5

1,5

2 = 20%

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng và phương pháp thế

Vận dụng được hai phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để giải hệ phương trình

Số câu

2

1
3

Số điểm, tỉ lệ %

3

1
4= 40%

Giải bài toán bằng cách lâp phương trình

Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình giải các bài tập

Số câu

1

1

Số điểm, tỉ lệ %

3

3 = 30%

Tổng số câu
2
4
4
10

TS điểm, tỉ lệ %
1 = 10%
2 = 20%
7 = 70%
10=100%

Phòng GD&ĐT Huyện Điện Biên
Tiết 46 : Đề kiểm tra chương III
Môn Đại số – lớp 9

Họ và tên : ………………………………………………. lớp ……………Điểm : …………….
ĐỀ SỐ 01
I . Trắc nghiệm: (3đ) Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. xy + x = 3 B. 2x – y = 0 C. x2 + 2y = 1 D. x + 3 = 0
Câu 2: Đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình – x + y = 5 là
A. y = x – 5 B. x = y – 5 C. y = x + 5 D. x = y + 5
Câu 3: Cặp số ( 1; – 2 ) là nghiệm của phương trình nào?
A. 3x + 0y = 3 B. x – 2y = 7 C. 0x + 2y = 4 D. x – y = 0
Câu 4: Kết luận nào sau đây về tập nghiệm của hệ phương trình là đúng ?
A. Hệ có một nghiệm duy nhất ( x ; y ) = ( 2 ; 1 )
B. Hệ vô nghiệm C. Hệ vô số nghiệm ( x R ; y = – x + 3 )
Câu 5: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình
A. ( 2 ; 1 ) B. ( 2 ; -1 ) C. ( 1 ; – 1 ) D. ( 1 ; 1 )
Câu 6: Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có vô số nghiệm ?
A. a = 1 B. a = -1 C. a = 1 hoặc a = -1 D. a = 2
II. Tự luận: (7đ)
Bài 1: (3đ) Giải các hệ phương trình
a) b)
Bài 2: (3đ)
Số tiền mua 7 cân cam và 7 cân lê hết 112 000 đồng . Số tiền mua 3 cân cam và 2 cân lê hết 41 000 đồng . Hỏi giá mỗi cân cam và mỗi cân lê là bao nhiêu đồng ?
Bài 3: (1đ)
Tìm a và b biết đố thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm ( và ( 2 ; )

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM – Môn: Đại số 9 – Tiết 46 theo PPCT
ĐỀ SỐ 01:
I. Trắc nghiệm: (3đ) Mỗi ý đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
C
A
B
D
A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.