Đề kiểm tra chương I. Tiết 19. Hình Học 9 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra chương I. Tiết 19. Hình Học 9 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thanh Hồng
Tổ khTn

ma trận đề kiểm tra chương I. Tiết 19. Hình học 9.

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

CĐ thấp
CĐ cao

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Nhận biết các hệ thức trong tam giác vuông
Hiểu các hệ thức để giải bài tập
Vận dụng các hệ thức lượng để giải bài tập

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%
1
0,5
5%
1
2
20%
1
2
20%

3
4,5
45%

2.số giác của góc nhọn
Nhận biết các tỉ số giác
của góc nhọn
Hiểu tính chất số lượng giác của góc nhọn; hai góc phụ nhau
Vận dụng tỷ số lượng giác của góc nhọn để tính
Vận dụng tính chất của tỉ số lượng giác để tính giá trị biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%
2
1
10%
1
0.5
5%
1
1
10%
1
1
10%
5
3,5
35%

3. Một số hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông( sử dụng tỉ số lượng giác)

Vận dụng hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông; tỉ số lượng giác để tính số đo góc; đoạn thẳng.

1
2
20%

1
2
20%

Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ%
3
1,5
15%
2
2,5
25%
3
3
50%
1
1
10%
9
10
100%

Trường THCS Thanh Hồng
đề kiểm tra chương I. Tiết 19. Hình học 9.
A.Phần trắc nghiệm:(2đ)
Câu1 (1điểm).Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Cho hình vẽ:
a) Sin( bằng
A. ; B. ; C. D.
b) cot( bằng:
A. ; B. ; C. D.

Câu 2(1điểm) Các câu sau đúng (Đ) hay sai(S)?
a, Sin2( = 1 – Cos2( (Với ( là góc nhọn).
b, Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC ) thì AH2 = BH . AC
B.Phần tự luận:(8 điểm)
Câu3: (2 điểm)
Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự giảm dần (không dùng máy tính):
cot 100; tan380 ; cot360 ; cot 200
Câu 4.(5 điểm) .Cho ABC vuông ở A có AB = 3 cm, AC = 4 cm, đường cao AH.
Tính BC, AH.
Tính góc B, góc C.
Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
Câu5.(1 điểm). Cho tan( + cot( = 3. Tính giá trị của biểu thức A = sin(.cos(
………………………………………Hết…………………………………………..

Thanh Hồng, ngày 08 tháng 9 năm 2012
GV ra đề

Phạm Văn Kiên

Hướng dẫn chấm đề kiểm tra chương I. Tiết 19. Hình học 9.
A.Phần trắc nghiệm:(2 điểm)
Câu1. (1điểm) Mỗi ý đúng 0.5đ : a, C b, A

Hỏi và đáp