Đề kiểm tra chương I. Tiết 18. Đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề kiểm tra chương I. Tiết 18. Đại số 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thanh Hồng
Tổ KHTN
Ma trận đề kiểm tra chương I . Tiết 18 . Đại số 9 .
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc hai
– Nhận biết được CBH, CBH số học
– Biết điều kiện đểxác định khi A 0
– Hiểu được hằng đẳng thức khi tính CBH của một số.
Vận dụng định lí ab( a, b0) và hằng đẳng thức để tính giá trị biểu thức số.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
1
10%
2
2
20%

5
4
40%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai

– Hiểu được khai phương một tích và khai phương một thương.
– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
– Vận các phép biến đổi đơn giản CBH để tính giá biểu thức.
– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản CBH để tìm x.
– Tìm GTLN của biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
3
4
40%
1
1
10%
5
5,5
55%

3. Căn bậc ba

– Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

1
0,5
5%

1
0,5
5%

T/số câu:
T/số điểm:
Tỉ lệ %
2
1
10%
3
2
20%
5
6
60%
1
1
10%
11câu
10 đ
100%

Phần Đại số 9
Tiết : 18 Ngày 08/09/2012
kiểm tra chương i
I. Đề bài
A.Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu1:Biểu thức – 1 xác định với các giá trị của x :
A. x > 0 B. x C. x > – 1 D.
Câu 2. Giá trị của biểu thức là :
A . B . C . D . – 1
Câu3. Căn bậc hai số học của 64 là:
A . 8 B . – 8 C . – 8 D. 64
Câu 4. Căn bậc ba của – 125 là:
A. 5 B. -25 C. – 5 D. Không tính được
B.Phần tự luận:(8 điểm)
Câu 5 ( 2điểm). Rút gọn biểu thức :
a, b, 2 – 2
Câu 6 (2điểm). Giải phương trình:
a, 4- 2+ = 5 b,
Câu 7 (3 điểm). Cho biểu thức
a, Rút gọn biểu thức P với x >0 ; x ( 4 và x ( 1 .
b, Tính giá trị của P khi x = 3 – 2.
Câu8( 1điểm) .Tìm GTLN của A

………………………..Hết……………………………

Thanh Hồng, ngày 08 tháng 9 năm 2012
GV ra đề

Phạm Văn Kiên

Hướng dẫn chấm: A. PHầN TRắC NGHIệM( 2đ)
Mỗi phần chọn đúng : 0,5 đ 1– D 2 – B 3 – A 4 – C
B. phần tự luận(8đ)
Câu 5( 2điểm)

a, =
0,5 đ

0,5 đ

b, 2 – 2

= 5 + 2 + 3 – ( 5 – 2+ 3)
0,5đ

= 4
0,5đ

Câu 6( 2 điểm)

a, 4- 2+ = 5 ĐK

Hỏi và đáp