de kiem tra chương I theo hướng đổi mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de kiem tra chương I theo hướng đổi mới, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HỮU LIÊN
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN
ĐỀ BÀI KIỂM TRA ĐINH KỲ
Năm học : 2011- 2012

Môn :
Toán (ĐẠI SỐ)
Lớp :
8

Tiết PPCT
21

Người ra đề :
ĐOÀN NAM HẢI

Tổ chuyên môn
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN

Ma trận nhận thức

TT
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Số tiết
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Điểm 10

1
Nhân, chia đơn thức đa thức
7
39
3
117
4

2
Hằng đẳng thức đáng nhớ
5
28
2
56
3

3
Phân tích đa thức thành nhân tử
6
33
2
67
3

Cộng
18
100
 
239
10

Ma trận đề kiểm tra một tiết
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

Nhân, chia đơn thức đa thức
C1a
0,5
C1b,c
1,5
C3a,b
2,0

4,0

Hằng đẳng thức đáng nhớ
C2a
0,5
C2b,c
1,5
C5
1,0

3,0

Phân tích đa thức thành nhân tử
C4a
0,5
C4b
1,5
C4c
1,0

3,0

Cộng
3
1,5
5
4,5
4
4,0

10

+ Tổng số câu hỏi tự luận là 12
+ Số câu hỏi mức nhận biết: 03
+ Số câu hỏi mức thông hiểu: 05
+ Số câu hỏi mức vận dụng: 04

BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1 (2 điểm).
Thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức một biến ,
Thực hiện phép chia đa thức cho đa thức bằng cách dùng hằng đẳng thức đơn giản
Thực hiện phép chia đơn thức 2 biến cho đơn thức một biến
Câu 2 (2 điểm).
Thực hiện phếp tính sử dung hằng đẳng thức thứ 7.
Thực hiện phếp tính sử dung hằng đẳng thức thứ 3.
c) Thực hiện phếp tính sử dung hằng đẳng thức thứ 6.
Câu 3 (2 điểm).
Thực hiện phép tính chia đa thức cho đơn thức
Thực hiện phép tính nhân hai đa thức .
Câu 4 (3 điểm).
a)Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp đặt nhân tử chung
b) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp dùng HĐT
c) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phối hợp nhiều pp
Câu 5 (1 điểm).
Thực hiện phép tính nhanh bàng các dùng hằng đẳng thức

TRƯỜNG THCS HỮU LIÊN
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN
Tết PPCT 21
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT
MÔN: ĐẠI SỐ 8
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính:
a) x6 : x3
b) ( 2a + b)4 : ( 2a + b )
c ) 16a3b : ( -4a2 )
Câu 2 (2 điểm). Tính
a. ( a – b )( a2 + ab + b2 )
b. ( x – 3)2
c. x3 + 13
Câu 3 (2 điểm). Thực hiện phép tính:
a) ( 18x3y4 + 6x2y5 ) : 2x2y
b) (3×2 + 2)(3×2 – 2)
Câu 4 (3 điểm). Phân tích các đa thức thành nhân tử:
a) a2 – 2a
b) x2 – 4x + 4
c) 2xy + 3z + 6y + xz
Câu 5 (1 điểm). Tính nhanh: 732 – 272

————- Hết ————-
TRƯỜNG THCS HỮU LIÊN
TỔ KHOA HỌC : TỰ NHIÊN
Tết PPCT 21
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: ĐẠI SỐ 8

Nội dung
Điểm

Câu 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính:
a) x6 : x3 = x6 – 3 = x3
b) ( 2a + b)4 : ( 2a + b ) = (2a + b)3
c ) 16a3b : ( -4a2 ) = – 4a1b
Câu 2 (2 điểm). Tính
a. ( a – b )( a2 + ab + b2 ) =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.