đề kiểm tra chương I số học – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về đề kiểm tra chương I số học, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN: TOÁN 6
THỜI GIAN: 90 PHÚT

Câu 1: (2 điểm)
Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3?
Điền chữ số vào dấu * để chia hết cho 3.

Câu 2: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính:
8) + 17
32 . 187 – 87 . 32
54 : 25 + 32.3

Câu 3: (2 điểm) Tìm x, biết:

5(x + 35) = 515
c) 4x – 2x = 23 . 32

Câu 4: (1 điểm) Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng và .

Câu 5: (2,75 điểm) Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 3cm, AC = 7cm.
a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng BC?
c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng MC?

Câu 6: (0,75 điểm) Tìm các số tự nhiên a và b, sao cho: 12 < a < b < 16

————————— Hết —————————

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014

Câu
Nội dung
Điểm

1a
Phát biểu đúng dấu hiệu chia hết cho 3.
1

1b
Để chia hết cho 3 khi
=>
0,5

0,5

2a
8) + 17 = + (17- 8)
= 9
0,25
0,25

2b
32 . 187 – 87 . 32 = 32.(187 – 87)
= 9 . 100 = 900
0,25
0,25

2c
54 : 25 + 32.3 = 625 : 25 + 9 . 3
= 25 + 27 = 52
0,25
0,25

3a

x = 15 + (-17)
x = -2

0,25
0,25

3b
5(x + 35) = 515
x + 35 = 515 : 5
x = 103 – 35
x = 68

0,25
0,25
0,25

3c
4x – 2x = 23 . 32
2x = 8 . 9
x = 72 : 2
x = 36

0,25
0,25
0,25

4
Ta có: , và a lớn nhất
=> a ƯCLN(480,600)
( 480 = 25. 3 . 5 600 = 23. 3 . 52 ( ƯCLN(480,600) = 23. 3 . 5 = 120
Vậy: a = 120

0,25
0,25
0,25
0,25

5

0,25

5a
Điểm B nằm giữa hai điểm A và C
Vì 3cm < 7cm nên AB < AC
0,25
0,5

5b
Vì B nằm giữa hai điểm A và C
Nên AB + BC = AC
Hay 3 + BC = 7
=> BC = 7 – 3 = 4cm
0,25
0,25
0,25
0,25

5c
Ta có: M là trung điểm của đoạn thẳng BC
=>
0,25

0,5

6

a
13
13
14

b
14
15
15

0,75

Chú ý: Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tương đương

Hỏi và đáp