Đề kiểm tra chương I số học 6(11-12) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra chương I số học 6(11-12), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phan Đình Phùng Ngày 26 Tháng 11 năm 2011
Họ tên HS: …………………….. ………Lớp:6A1 KIỂM TRA CHƯƠNG I ( Số học) TG: 45 phút
Điểm

Lời nhận xét của Thầy giáo bộ môn:
………………………………………………………………………………………..

Chữ kí họ tên PHHS

I. Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng.
Câu 1. Tổng, hiệu nào sau đây không chia hết cho 6 ?
A. 48 + 54.
B. 80 + 17 + 9.
C. 54 – 36.
D. 60 – 14.

Câu 2. Sô chia hết cho 2 và 3. Khi đó * là:
A. 2 hoặc 5.
B. 5 hoặc 8.
C. 8 hoặc 2.
D. 0 hoặc 4.

Câu 3. Cho các số 621; 1205; 1327; 6354. Có mấy số chia hết cho 9 ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 4. Có bao nhiêu số nguyên tố có một chữ số ?
A. 4.
B. 5.
C. 10.
D. 3.

Câu 5. Ước chung của 12 và 30 là:
A. ước của 12.
B. ước của 30.
C. ước của 6.
D. đáp án khác.

Câu 6. Tập hợp A = 5; 6; 7;………;100 có bao nhiêu phần tử?
A. 90 phần tử B. 80 phần tử C. 86 phần tử D. 96 phần tử
II. Phần tự luận:(7đ)
Bài 1.(2đ) Thực hiện các phép tính sau:
a) 4.52 – 3.23 b) 28.76 + 15.28 + 9.28 c) 80 – (4.52 – 3.22)
Bài 2.(3đ) a. Tìm x, biết: 70 – 5(x-3) = 40.
b. Tính giá trị của biểu thức B = 1300 + [7(4x + 60) + 11] tại x = 10.
Bài 2: (2đ) Tìm số tự nhiên chia hết cho 8, cho 10, cho 15. Biết rằng số đó trong khoảng từ 1000 đến 2000.
Bài 4:(2đ) Bạn Linh Thủy đánh số trang sách bằng cách viết các số tự nhiên từ 1 đến 106. Tính xem bạn Linh Thủy phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?
Bài 5: (1đ) Tính nhanh tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + …. + 199 + 200.
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.