đề kiểm tra chương 4 – Đai 7- ( theo ma trận mới ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra chương 4 – Đai 7- ( theo ma trận mới ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ LỚP 7
I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức và kĩ năng trong chương IV- đại số – lớp 7.
II. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC CỦA ĐỀ KIỂM TRA
Hình thức tự lận
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Chủ đê 1
Biểu thức
đại số

Tính được giá trị của biểu thức đại số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
1
0,5 điểm
2
1,0 điểm
10%

Chủ đề 2:
Đơn thức
– Biết nhận ra một biểu thức đại số là đơn thức
– Nhận biết được các đơn thức đồng dạng
– Xác định hệ số, bậc của một đơn thức

– Thực hiện được phép cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0 điểm
1
0,5 điểm
1
1,0 điểm

4
2,5 điểm
25%

Chủ đề 3:
Đa thức
– Biết nhận ra một biểu thức đại số là đa thức

– Xác định được bậc của một đơn thức

– Thu gọn, sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng ( hoặc giảm ).
– Thực hiện được phép cộng trừ hai đa thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
1
0,5 điểm
2
4,0 điểm

4
5,0 điểm
50%

Chủ đè 4:
Nghiệm của đa thức một biến

– Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất.
– Chứng tỏ được một đa thức không có nghiệm

Số câu
Số diểm
Tỉ lệ %

1
1,0 điểm
1
0,5 điểm
2
1,5 điểm
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%
2
1,0 điểm
10%
5
6,5 điểm
65%
2
1,0 điểm
10%
12
10,0 điểm

IV. BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN
Câu 1: ( 2,0 điểm ) Trong các biểu thức sau: 3 – 2yz; ; 5(x + y); x3 – 2×2 + 1
a) Hãy chỉ ra Những biểu thức là đơn thức?
b) Chỉ ra Những biểu thức là đa thức một biến?
c) Xác định hệ số và bậc của đơn thức tìm được ở câu a.
d) Xác định bậc của đa thưc tìm được ở câu b.
Câu 2: ( 1,0 điểm ) Tính giá trị của biểu thức sau:
a) A = 2×2 – 3xy + y2 tại x=-1, y=2
b) B = 3×4 + 5x2y2 + 2y4 – 5×2 tại x2 + y2 = 5
Câu 3: ( (1,5 điểm ) Cho các đơn thức sau: 2,5xyz.
a) Tìm các đơn thức đồng dạng.
b) Tính tổng các đơn thức đồng dạng tìm được ở câu a.
Câu 4: ( 4 điểm ) Cho hai đa thức sau:

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến
b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) + Q(x)
Câu 5 ( 1,5 điểm )
a) Tìm nghiệm của đa thức sau: f(x) = 2x + 3
b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: h(x) = x2 + x +1

V. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM.

Câu
Nội dung
Điểm

1
(2,0đ)
a) Đơn thức:
b) Đa thức một biến : x3 – 2×2 + 1
c) Đơn thức có hệ số là và có bậc bằng 5
d) Đa thức một biến x3 – 2×2 + 1có bậc bằng 3
0,5điểm

0,5điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

2
(1,0đ)
a) Thay x = -1 , y = 2 vào biểu thức A ta có: A = 2( -1 )2 – 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.