đề kiểm tra chương 3 tiết 56 có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra chương 3 tiết 56 có ma trận, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56: kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: nhằm đánh giá mức độ:
– Nhận biết được phương trình, hiểu nghiệm của phương trình.
– Hiểu khái niệm về hai phương trình tương đương.
– Hiểu định nghĩa phương trình bậc nhất: ax + b = ( (a ( ((; Nghiệm của phương trình bậc nhất.
– Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
2. Kỹ năng: đánh giá mức độ thực hiện các thao tác:
– Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.
– Có kĩ năng biến đổi tương đương để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = (; phương trình tích.
– Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ( của phương trình chứa ẩn ở mẫu và nắm vững quy tắc giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
II. ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng:

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Phương trình. PT bậc nhất một ẩn. PT đưa được về dạng ax + b = 0. PT tích (6 tiết)
7
1,75

3
1,5

2
2
12
5,25

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (2 tiết)
1
0,25

1
1

2
1,25

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (4 tiết)

1
1,5

1
2
2
3,5

Tổng:
8
2,0
5
4,0
3
4,0
16
10

Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.
III. nội dung đề:
A- Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. x – 1 = x + 2 B. (x – 1)(x – 2) = 0
C. ax + b = 0 D. 2x + 1 = 3x + 5
2. Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là:
A. 0 B. 2 C. D.
3. Phương trình x2 = – 4
A. Có 1 nghiệm x = – 2 B. Có 1 nghiệm x = – 2
C. Có 2 nghiệm x = 2 và x = – 2 D. Vô nghiệm
4. x = 1 là nghiệm của phương trình:
A. 3x + 5 = 2x + 3 B. -4x + 5 = -5x + 6
C. 2(x – 1) = x – 1 D. x + 1 = 2(x + 7)
5. Phương trình – 0,5x – 2 = -3 có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. -1 D. -2
3. Phương trình có nghiệm là:
A. -1 B. -2 C. 0,5 D. 2
7. Phương trình (x – 3)(5 – 2x) = 0 có tập nghiệm S là:
A. B. C. D.
8. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x3 B. x-2 C. x3 và x-2 D. x0
B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.