De kiem tra chuong 2 toan trac nghiem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về De kiem tra chuong 2 toan trac nghiem, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN: ĐẠI SỐ 8, Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)

( Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau
Câu 1: Đa thức P trong đẳng thức : bằng:
a. (x + y)3 b. (x – y )3 c. x3 – y3 d. x3 + y3
Câu 2: Tập xác định của phân thức là
a. x = 0 và x = 4 b. x ( 0 c. x ( 0 và x ( 4 d. x ( 4
Câu 3: Với x = –5 thì giá trị của phân thức bằng
a. –1 b. 1 c. d.
Câu 4: Kết quả của phép cộng là:
a. b. c. d.
Câu 5: Kết quả của phép tính là:
a. b. c. d.
Câu 6: Trong các phân thức sau có mấy phân thức là đa thức
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 7: Cho 4a2 + b2 = 5ab với 2a >b > 0. Giá trị của phân thức bằng :
a. 3 b. c. d. 0
Câu 8: Kết quả của phép nhân bằng:
a. 2 b. c. -2 d.
Câu 9: Kết quả của phép chia bằng:
a. b. c. d.
Câu 10: Cho phân thức . Giá trị của phân thức bằng 0 là:
a. x = 0 hoặc x = 1 b. x = 0 và x = c. X = d. Không có
Câu 11: Giá trị của biểu thức M = (a3b4)2 : a2b5 tại a = -3; b = là:
a. b. 81 c. d. –
Câu 12: Kết quả của phép chia 52x6y5z3 : 4x3y là:
a. 13x3y4z3 b. 13x3y2z c. 208x9y8z3 d. 13x2y4z3
Câu 13: Kết quả của phép tính (83 – 162) : 44 là:
a. b. 0 c. 1 d. 4
Câu 14: Phân thức bằng:
a. b. c. d.
Câu 15: Phân thức bằng:
a. – 3 b. c. d.
Câu 16: Phân thức bằng phân thức nào sau đây:
a. b. c. 2x – 1 d. 1
Câu 17: Đa thức thích hợp điền vào chỗ trống (…) trong đẳng thức để được đẳng thức đúng là:
a. x2 – 5x b. x + 5 c. x – 5 d. x2 + 5x
Câu 18: Mẫu thức chung khi quy đồng mẫu thức các phân thức và là:
a. – (x2 + 9) b. 2(x2 + 9) c. 2(x2 – 9) d. -2(x + 3)
Câu 19: Kết quả cảu phép tính bằng:
a. b. c. d.
Câu 20: Phân thức đối của phân thức là:
a. b. c. d.
Câu 21: Kết quả của tính x2 – + 1 bằng:
a. b. x4 + 1 c. d. – 1
Câu 22: Phân thức nghịch đảo của phân thức là:
a. b. c. d.
Câu 23: Kết quả của phép tính (x2 – 16): bằng:
a. 4×2(x – 4) b. x2(x – 4) c. 2×2(x – 4) d.
Câu 24: Điều kiện xác định của phân thức là:
a. b. xc. và d.
Câu 25: Giá trị lớn nhất của phân thức là:
a. 4 b. c. d. – 4
Câu 26: Giá trị nhỏ nhất của phân thức là:
a. b. c. d.
Câu 27: Kết quả thu gọn biểu thức bằng:
a. b. c. d.
Câu 28: Mẫu thức chung của các phân thức sau là:
a. (x – 1)(x +1) b. – (x – 1)(x +1) c. x2(x – 1 )(x +1) d. x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.